Forsiden

Høringssvar fra Naturvernforbundet i Åfjord

Dato: 01.11.2019

Vindkraftutbygging til havs bør stilles i bero inntil konsekvensene for marint liv, trekkfugler og insekter er tilstrekkelig utredet. Her må “føre var” være et førende prinsipp.

Vi henviser til høringssvarene fra NINA (Norsk institutt for naturforskning) og Norges Kystfiskarlag og setter vår lit til disse to instansene som sterkt fagkompetente på sine felt. Disse høringssvarene må tas til etterretning!