Høringssvar fra Jan-Erik Andersen

Dato: 01.11.2019

Høringssvar om forslag til opning av område for fornybar energi til havs....

Enhver installasjon til havs vil være med på å forringe områder for fiske og havbruk, noe som regjeringen har som satsingsområde for å utvikle for kommende generasjoner.

Når forslaget i tillegg er innrettet slik at det åpner for plassering av store vindturbinanlegg, vil samtidig store havområder bli ekskludert fra de områder der fiskeflåten kan operere på. Mange av disse områdene er viktige gyteområder for flere fiskeslag. En slik bandlegging av sjøareal er ikke akseptabelt verken ut fra mulighetene til å kunne fiske og ut fra den potensielle skadevirkningen det vil kunne ha på livet i havet.

Disse vindturbinene vil også stå som kontinuerlige drapsinnretninger for både sjøfugl og trekkfugl. Gjeldende lovgivning setter forbud mot dette. Det har vært levert inn patentsøknad for en annen type "rotor", en type rotor uten disse propellvingene. Dette er det ikke blitt forsket videre på og denne type rotor ville ikke ha de ulempene og skadepotensiale som dagens propellblad har.

Det er ikke blitt kartlagt hvilken innvirkning disse strømkablene har på marine organimer. Det vi vet og har kunnskap om, er de elektriomagnetiske feltene rundt kablene, men ikke innvirkningen de har.

Et annet og også svært viktig moment, er innvirkningen intralyd vil ha på alle levende skapninger, ikke bare ved anleggene, men i også meget stor avstand fra disse. I lydmålinger utført av NRK for en del år siden på Jæren, ble det målt intralyd fra Concordefly som lettet fra Heatrow. Vi vet også at ingen installasjon kan stoppe eller redusere trykket fra disse kydbølgene, og vi vet at de er skadelig både for levende organismer og for navigeringsmulighetene til sjøpattedyr.

Alt dette er det forsket alt for lite på til at en kan tillate at slike installasjoner blr utplassert.

På denne bakgrunnen vil det være uhørt å åpne noe som helst havområde for vindkraft.