Høringssvar fra Nye Stavanger kommune

Dato: 23.09.2019

Nye Stavanger kommune avgir samlet uttalelse til følgende høringer:

- Høring av nasjonal ramme for vindkraft på land – høringsfrist 1.okt

- Høring av forslag om åpning av områder for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergiloven – høringsfrist 1.nov

Fellesnemda – Nye Stavanger sitt flertallsvedtak:

1. Fellesnemda i Nye Stavanger kommune peker på betydningen av å sikre nasjonalt eierskap til både havvind og landvind.

2. Fellesnemnda for Nye Stavanger kommune mener det er viktig å øke andelen fornybar energiproduksjon i Norge og ser positivt på en styrking av vindkraft som et av virkemidlene for å oppnå en slik økning.

3. Fellesnemnda for Nye Stavanger mener utbyggingsmulighetene for vindkraft på land og til havs bør ses i sammenheng. Det er viktig å balansere valg av områder mot konsekvensene av utbygging. Potensialet for næringsutvikling må også vektlegges ved valg av områder.

4. Fellesnemnda for Nye Stavanger fraråder etableringen av den foreslåtte nasjonale rammen for vindkraft på land slik den nå foreligger. Rammen mangler en strategisk overbygning som begrunner behovet for vindkraft sett i forhold til andre fornybare energikilder/energieffektivisering og en aktiv vurdering av forholdet mellom utbyggingsområder på land og til havs. Sett i sammenheng med tidligere gitte konsesjoner gir forslaget også en uforholdsmessig stor belastning til Rogaland og til viktige utfartsområder for nye Stavanger.

5. Fellesnemnda for Nye Stavanger anbefaler at de foreslåtte områdene for havvind i Nordsjøen åpnes i tråd med forslaget og at videre åpning av områder vurderes helhetlig. Havvind er viktig for nye Stavanger og Rogaland i et næringsutviklingsperspektiv. Olje- og energidepartementet bør se på rammebetingelsene for havvind og vurdere virkemidler som kan stimulere til vekst og utvikling innen havvind.

6. Videre bygging av vindkraftverk i Rogaland må stanses. Natur- og friluftslivsverdiene i Rogaland må sikres for kommende generasjoner.

7. Det er behov for en grundig, samlet evaluering av konsekvensene av vindkraftverkene som er oppført både i Rogaland og i resten av landet.

Saksframlegg og protokoll ligger ved.

Vedlegg