Forsiden

Høringssvar fra Hilde Anita Antonsen

Dato: 01.11.2019

Etter å ha sett de store negative konsekvensene ved vindkraftutbygging på land i Norge ønsker jeg å gi min tilbakemelding angående vindkraft til havs.

Havet er en av landets viktigste ressurser og har historisk sett vært det som har dannet levegrunnlaget for store deler av vår kystkultur. Å etablere vindkraftindustri på grunnene utenfor norskekysten kan få store negative konsekvenser, og høringssvar fra fiskerinæringen, deriblant Norges Kystfiskarlag, bør veie tungt allerede i denne høringsrunden.

Ref. høringssvar fra Norges Kystfiskarlag

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring-av-forslag-om-opning-av-omrade-for-fornybar-energi-til-havs-og-forslag-til-forskrift-til-havenergilova/id2662577/Download/?vedleggId=863262a1-ccb2-4a02-8c45-cc3e6349ff1e

Videre er det viktig å huske at hav også er natur. Det gjelder både livet vi finner under havoverflaten og livet til våre sjøfugler. Store deler av sjøfuglbestanden i Norge er i sterk tilbakegang. Noe av årsaken til dette er rett og slett mangel på mat. Hvis det nå i tillegg etableres vindindustri i deres næringsområder vil dette ikke bare føre til direkte drap av fugl som flyr inn i turbinene, men også en svekkelse av fuglenes næringsgrunnlag fordi de med stor sannsynlighet vil trekke seg unna områder med vindkraftindustri. Det er derfor viktig at det for ethvert område gjøres grundige forundersøkelser med hensyn på fuglenes trekkruter og hvor de søker for å finne næring.

Når det gjelder livet i havet, foreligger det altfor lite forskning på hvilke påvirkinger dette vil få fra vindkraft. Det vi vet er at infralyd fra vindturbiner har lang rekkevidde og at dette vil forstyrre det marine livet, deriblant våre sjøpattedyr. Det er derfor viktig å se på hvilke erfaringer som er gjort i havområder der vindkraftindustri allerede har vært etablert i et lengre tidsrom. Det må settes av tilstrekkelig med tid til forundersøkelser av det eksisterende marine mangfoldet og det må gjøres grundige konsekvensutredninger for best mulig å kunne forutsi hvilken betydning en vindkraftutbygging til havs kan få for det biologiske mangfoldet i de aktuelle områdene.

Direkte forurensning av havet er også en faktor som må vurderes. Havet er allerede svært utsatt for forsøpling bla. fra plast og ulike giftstoffer. Vindturbiner til havs blir nok potensiell kilde til forurensing, bla. oljelekkasjer og avskalling fra vindturbinbladene. Havet er sårbart og når vi vet hvilke påkjenninger vi mennesker allerede har påført livet i havet burde vi gå varsomt fram og heller vurdere andre fornybare energiløsninger.

Mvh

Hilde Anita Antonsen

Åsgårdstrand