Høringssvar fra Maritimt Forum

Dato: 01.11.2019

Maritim Forum viser til høringsbrev om ovennevnte sak datert 2. juli d.å. Vi viser også til høringsuttalelsene fra Norsk Industri og Norges Rederiforbundet, to av våre medlemmer, som vi stiller oss bak.

1. Maritimt Forum støtter forslaget om åpning av områder for fornybar energi til havs.

Vi hilser velkommen regjeringens forslag om å åpne områder for havbasert vindkraft. Klimaendringene fordrer en storstilt, global satsing på fornybar kraft. Satsingen på havvind vil bidra til å nå Norges klimaforpliktelser gjennom Parisavtalen.

Satsingen på havvind vil også gjøre det mulig for norsk maritim industri å bli en ledende aktør i et globalt marked for havvind.

Den norske maritime klyngen leverer allerede i dag en lang rekke tjenester til utbygging av store havvindparker internasjonalt. Blant annet gjennom konstruksjonsskip, serviceskip, boligskip, kabellegging og klargjøring av havbunn.

Norske maritime selskaper er globalt ledende aktører innen kompliserte maritime operasjoner innenfor offshore olje og gass. Denne kapasiteten er direkte overførbar til utvikling av fornybar energi. Maritim industri på sjø og land kan skalere og videreutvikle teknologi som kan redusere kostnadene.

Havvind vil i fremtiden erstatte kullkraft, bidra til å elektrifisere olje- og gassinstallasjoner samt også brukes som energikilde til havbasert oppdrett og produksjon av hydrogen. Hydrogen vurderes som en viktig teknologi for å redusere utslippene fra interkontinental skipsfart.

2. Maritimt Forum etterlyser en aktiv havvindpolitikk

For å realisere det industrielle potensialet haster det å legge til rette for grunnleggende nasjonale rammebetingelser. Dette omfatter områder for utbygging av vindkraft, konsesjonsvilkår, skattemessige vilkår, øvrig regulatorisk rammeverk og incentivordninger som sikrer industriell satsing.

Vi viser til, og stiller oss bak, brevet fra Norsk Industri og Norges Rederiforbundet til Statsministeren datert 17. sep. d.å., der følgende fem punkter ble fremført:

i. Etablere en klar og tydelig nasjonal målsetting for å utvikle Norge som energinasjon spesielt innenfor ny fornybar energi

ii. Etablere et rammeverk og konsesjonssystem som bidrar til at vi legger til rette for en rask og effektiv utvikling av et ledende hjemmemarked

iii. Etablere rammeverk som sikrer bredt aktørmangfold og markedsmessige rammebetingelser som gjør det attraktivt å investere i havvind i Norge

iv. Etablere en nasjonal sektor avtale mellom næringsliv på land og hav, sammen med myndigheter, virkemiddelapparat, forskningsmiljøer og øvrige deler av klyngen som sikrer at vi bygger opp industri, kompetanse, arbeidsplasser og eksporterbar teknologi for (flytende) havvind. Inspirasjon kan hentes fra UK Sector Deal Offshore Wind

v. Innen sommeren 2020 bør alle konsesjons- og rammevilkår være avklart fra regjering og storting.

3. Åpning av nye områder for havvind

Vi støtter departementets valg av områder. Vi mener at NVEs strategiske konsekvensutredning gir et tilstrekkelig godt kunnskapsgrunnlag til å gå videre med de utvalgte områdene.

Skipsfartens interesser må hensyntas når nye områder skal åpnes. Dersom havvindparker skal etableres i trafikkerte områder bør det legges til rette for en passasje gjennom parkene.

4. Forskrift til havenergilova

Ringvirkninger:

Nasjonale ringvirkninger og industriutvikling av norsk leverandørindustri bør være et sentralt vurderingskriterium i konsesjonsprosessen. Hele næringskjeden må ta del i kompetansebyggingen og industriutviklingen.

Virkemidler som brukes i etableringen av havvindnæringen som ny næring, må sikre industriutvikling og bidra til kompetansebygging i alle ledd i næringen. Utvikling av norsk leverandørindustri må være et sentralt vurderingskriterium i konsesjonsprosessen.

Viktig å komme raskt i gang:

Det er viktig å komme raskt i gang dersom Norge skal kunne ta en posisjon i det globale havvindmarkedet. Vi er avhengige av å bygge opp nødvendig kompetanse i konkurranse med utenlandske aktører på det globale markedet.

Bredt aktørmangfold:

Det er avgjørende å sikre konkurranse og bredt aktørmangfold, både på investor- og leverandørsiden. Regelverket må gjøre det mulig for nye og små aktører å delta i konkurransen med de etablerte, større aktørene.

5. Konklusjon

Vi har et solid potensial for å ta del i et globalt og raskt voksende havvindmarked. Det er viktig at myndighetene legger gode rammevilkår for utvikling av et hjemmemarked, slik at norske aktører kan hevde seg i hard konkurranse med utenlandske selskaper. Maritimt Forum etterlyser en nasjonal strategi for å utvikle Norge som havvindnasjon.

Med vennlig hilsen,

Maritimt Forum

Vedlegg