Høringssvar fra Hanne Hanssen

Dato: 31.10.2019

Etter debatten om vindkraft på land, der vi ser at konsesjoner gies på steder der konsesjon absolutt ikke burde vært gitt, er vindkraft til havs et usikkert scenario. For mange er dette redningen - for å slippe å ødelegge naturmangfold, unngå støy og infralyd, skjerme reinbeiteområder, og veldig mange andre gode grunner for å ikke bygge vindkraft på land. Vindkraft til havs er et hastverksprosjekt for å nå mål vi allerede har nådd, for å være "best i klassen" på fornybar energi. Hvilke konsekvenser vindkraft til havs vil ha for fisken, gyting, pattedyr til havs, dyre- og planteliv i havet for å nevne noe. Her bør konsesjonssøknadene behandles særledes strengt, ved å bruke føre var-prinsippet. Dersom det er noen som helst risiko for negativ påvirkning på livet i havet, bør søknader ikke bli godkjent. Hva skjer dersom det lekker hydraulikkolje rett ut i havet? Hvilke konsekvenser vil det få for å høste mat og næring fra havet? Vil vi ødelegge alle muligheter bare for å elektrifisere mest mulig, istedet for å tenke at vi er nødt til å forbruke mindre? Når er det nok penger? Når er det tilstrekkelig energi? Når kan vi si at vi er fornøyde med det vi har? Den dagen vi har forurenset havet så mye at vi har ødelagt gyteplasser for fisk, utryddet dyre-og plantelivet i havet er det for sent. Norge skal satse på havet, sier Erna, men dette er ikke å satse på havet, men å satse på at havet overlever til tross for industrialisering av det. Si nei til vindkraft, sats på oppgradering av vannkraft, solenergi, geotermisk energi. Sats på det som ikke ødelegger naturen og livet rundt oss.