Høringssvar fra Nordisk Skibsrederforening

Dato: 21.08.2019

Nordisk Skibsrederforening stiller seg positive til at det åpnes områder for søknader om konsesjon for utbygging av vindkraft til havs. Lovgrunnlaget for slik virksomhet har vært tilstede siden vedtagelsen av Havenergilova vedtatt i 2010, og det synes klart at de teknologiske forutsetningene for slik virksomhet i norske farvann nå er til stede, og at det iallfall i nær fremtid må antas at slik virksomhet vil være kommersielt forsvarlig.

I tillegg til miljø- og energipolitiske aspekter, er det også grunn til å fremheve den kompetansen norsk næringsliv allerede innehar fra petroleumsvirksomhet og annen havbasert næringsvirksomhet, som gjør det naturlig for Norge å satse på fornybar energiproduksjon til havs. Dette gjelder både mht. bunnfaste løsninger og flytende anlegg, men mye taler for at Norge fortrinnsvis bør fokusere på flytende anlegg. De fleste steder i våre farvann er det flytende vindkraft som synes aktuelt, og det er kanskje særlig innen flytende vindkraft norsk næringsliv har mulighet til å opparbeide spesialkunnskap og erfaring som kan gi grunnlag for en leverandør-industri som kan gjøre seg gjeldende også andre steder i verden, slik vi har erfart innenfor offshore-virksomheten.

Det anses videre nærliggende at vindkraft-produksjon til havs vil være mindre kontroversielt enn tilsvarende anlegg på land, og at man derved unngår like omfattende motstand fra folk som bor ved eller benytter seg av berørte områder slik vi har sett i senere tid i tilknytning til landbaserte prosjekter.

Nordisk har ikke konkrete synspunkter på valget av de områder som foreslås i høringsnotatet. Det viktigste er å få åpnet noen egnede områder i første omgang, og det antas at det vil være mulig å åpne flere områder relativt raskt dersom det skulle vise seg å bli behov for det.

I høringsnotatets pkt. 9.1 omtales muligheten for å etablere et rettighetsregister som kan gi grunnlag for å sikre finansiering av energiprosjekter til havs gjennom pant i tillatelser, innretninger eller kabler, tilsvarende det som er etablert i forbindelse med olje- og gassvirksomheten. Som påpekt i høringsnotatet gir havenergilova ingen hjemmel for dette, men departementet inviterer likevel til innspill. Nordisk Skibsrederforening anser at det vil være fordelaktig om det etableres et slikt register med tilhørende regelverk. Det er grunn til å tro at dette vil lette finansieringsmulighetene for slik virksomhet, og gjøre det mulig å delta i virksomheten for en del aktører som ellers ikke ville ha mulighet til å finansiere slik deltagelse.

Pkt. 9.2 i høringsnotatet omhandler sikkerhet knyttet til virksomheten, og det anbefales at ansvaret for sikkerhet m.v. iht. havenergilovas kap. 5 til Arbeids- og sosialdepartementet, og at tilsynsansvaret legger til Petroleumstilsynet, som har omfattende erfaring med slikt tilsyn fra petroleumsvirksomheten. Nordisk Skibsrederforening slutter seg til disse vurderingene. I lys av den utvikling som nå forventes i retning av økt aktivitet knyttet til fornybar energi til havs, kunne man kanskje på sikt tenke seg en navneendring slik at Petroleumstilsynet skifter navn til Havenergitilsynet.