Høringssvar fra Marianne Haugen

Dato: 01.11.2019

Marianne Haugens høringssvar vedr.

Vindkraft til havs: Høyring av område og forskrift

Jeg har nå lest den dokumentasjonen som er tilgjengelig i forbindelse med denne høringen og vil komme med mitt tilsvar som er imot Vindturbinkraftindustri til havs.

Jeg stiller spørsmål om;
-Er hele begrunnelsen for Vindkraft til havs er fundert i noen form for bærekraftighets-analyse der inngripen i natur, det være seg til havs eller på land, er vurdert ifht hvilket klimaavtrykk som en slik industrisatsning vil gi?

Jeg savner utredninger, som kan forsvare en slik grad av voldsomme tekniske industri-installasjoner, - det være seg faste eller flytene til havs,
og hva det vil gjøre med det marine miljøet, som er svært utsatt for all støyen som finnes i havet, allerede.

Er det gjort noen undersøkelser på hva lavfrekvent lydstøy gjør med næringskjedene i havet? Målingene bør, etter det jeg forstår, være utført i dBLin om de skal gi noen mening for å måle belastningen av den lavfrekvente lydstøyen et miljø er utsatt for.

Og i tilfelle om det er gjort, hvem er det da som er sponsorer for denne forskningen?

Jeg savner uavhengige faktabaserte opplysninger som ikke har til hensikt å gi politisk «blanko fullmakt» for å kunne gjennomføre, etter min mening, naturraseringer til havs under fanen Grønn Energi.

Jeg påstår at Vindturbinkraftindustri er alt annet enn grønn energi og i tillegg er den svært variabel og vil stresse kabelnettet, om jeg har forstått dette riktig.

Jeg håper å kunne få hjelp til å fylle mine kunnskapshull om utvinning av fornybar energi, og ser frem til et godt og velfundert svar fra dere.

Hilsen Marianne Haugen