Høringssvar fra Stein Watten

Dato: 22.10.2019

HØRINGSSVAR HAVVIND

Vindkaftanlegg til havs er ødeleggende for fauna.

Havvind har potensiale til å true eksistensen for truede fuglearter for arter som krykkjer, fiskemåke, lundefugl, for å ha nevnt noen arter. I tillegg går det fugletrekk langs Norskekysten, hvor vi vet at vindmøller vil ta livet av fugl. Antallene vil bli uante.
I tillegg er dette beiteområder for svært mange sjøfuglarter, f.eks ved områder som "Havsul", hvor vi vet at Lunde har et daglig beiteområde.
Det er grunn til å anta at båndlagte områder isolert sett ha positiv effekt for fisk, men som i neste omgang kan tiltrekke større menger sjøfugl, som igjen blir ytterligere utsatt for død i vindturbiner.

At rike fiskeriområder med dette båndlegges er særdeles betenkelig.

Nei, til utbygging av ulønnsom kraft til havs, med uante konsekvenser for fugl og fauna!

Mvh
Stein Watten
Kristiansund.