Forsiden

Høringssvar fra Eli Standal

Dato: 31.10.2019

Ein bør oppgradere eksisterande vasskraft, og ikkje bruke meir av våre skattepenger på vindkraftverk enten det er på land eller til havs.

Det er stor fare for slitasje og avskalling av mikroplast på rotorblada. I tilfelle vil dette hamne i havet. Vi veit alfor lite om korleis støy og infralyd virker på livet i havet. I tillegg veit vi ikkje kva dette vil innebere for fuglane som flyg langt til havs.


Med så stor usikkerheit bør regjeringa skrinlegge planane.