Høringssvar fra Norwegian Energy Solutions

Dato: 31.10.2019

Energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES) informerte klyngens medlemmer om høringsnotat og høringsfrist. De fleste av klyngens medlemmer sender inn eget svar, men et par selskap har benyttet seg av å gi innspill til et felles høringssvar fra NES. Herved følger et omforent høringssvar.

Lokalt innhold

Det er viktig at det tilrettelegges for størst mulig verdiskapning i Norge knyttet til bruken av norsk territorialfarvann for fornybar energiproduksjon til havs. Et aktuelt virkemiddel for å oppnå dette kan være at det legges føringer for at krav til lokalt/norsk innhold for konseptene som skal testes ut.

Kobling til nett

Myndighetene må ta initiativ til utvikling av løsninger for å knytte fornybar energiproduksjon til havs til nytt/eksisterende nett.

Teknologi for havvind

Bunnfast havvind har allerede stor utbredelse globalt og det eksisterer teknologi som kan anvendes for bunnfast havvind opptil over hundre meters vanndyp.

Når det gjelder flytende havvind er det flere teknologiske gap. Dette gir Norge muligheten til å bli en verdensledende nasjon for utvikling av flytende havvindskonsepter.

Ankring

Det må gjøres grundig vurdering av hva som er minimum havdyp for anvendelse av ankrede flytende løsninger. Dette er viktig for å ivareta sikkerhet samt at det har et økonomisk aspekt. Det er mye kompetanse fra petroleumsnæringen som kan benyttes til denne type analyser og anbefalinger.

Finansiering/Virkemidler

Det bør tilrettelegges for mekanismer som gir finansieringsinstitusjoner muligheter til avskrivninger ved tap i tidligprosjektene. Dette muliggjør finansiering til kapitalutvidelse og hurtigere produktutvikling for SMB bedriftene.

Samhandling med andre havnæringer

Det er muligheter med fremtidige synergier med andre havbruksnæringer. De aktuelle områdene i høringsnotatet bør ikke være eksklusivt øremerket fornybar energiproduksjon til havs. Dersom det er synergier med andre aktuelle næringer, eller at det er andre ressurser i de aktuelle områdene så bør det tilrettelegges for å utvikle disse.

For å kartlegge eventuelle forekomster av petroleum eller andre interessante ressurser i de aktuelle områder, bør undergrunnen kartlegges ved hjelp av seismikk og annen relevant teknologi. Dette må gjennomføres før man gir anledning til innstallering av konstruksjoner for fornybar energiproduksjon til havs.

Langsiktig industrisatsing

En sterk nasjonal satsing på utbygging av havvind bør være en del av Norges plan for å gi nye industrielle muligheter og arbeidsplasser både offshore og innen landbasert industri. Blant Norwegian Energy Solutions medlemmer er det en rekke bedrifter fra tradisjonell olje- og gassindustri som ser store muligheter innen havvind.

Norge kan på lengre sikt ta en global posisjon innen havvind-markedet, både innen teknologiutvikling og servicemarkedet, dersom nasjonale myndigheter satser og tilrettelegger gjennom rammebetingelser og virkemiddelapparatet. Det vil være av stor betydning at en slik nasjonal satsing blir helhetlig og ikke lar vente på seg.