Høringssvar fra Frode Karlsen

Dato: 28.10.2019

Jeg takker for invitasjon til å sende inn høringssvar.

Jeg er negativ til havvind anlegg ved Sandskallen-Sørøya Nord fordi det vil skje på bekostning av svært viktige fiskefelt og en lønnsom, usubsidiert fiskerinæring som opprettholder en differensiert flåtestruktur og aktivitet i kystsamfunnene. Jeg støtter bl.a. høringsuttalelsen til Vest-Finnmark Kystfiskarlag som sier et klart nei til forslaget om utbygging av vindkraftverk på «Sandskallen» ettersom fiskefeltene der er svært viktige for kystfiskerne i regionen - og for kystflåten fra andre områder i Nord-Norge.

Det er også hentet inn alt for lite kunnskap om effektene av hav-vindkraft på fugler, sjøpattedyr og fiskebestander. Fra studier av vindkraft på land vet man at vindturbiner dreper store antall fugler. Det er rike forekomster av sjøfugl utenfor Sørøya. Hvordan disse vil påvirkes er lite kjent, men studier fra bl.a Isle of Man* gir grunn til bekymring for at hav-vindanlegg kan drepe store mengder sjøfugl. Effekten vindturbiner har på sjøpattedyr og fiskebestander, f.eks ved lavfrekvent støy finnes det også altfor lite forskning på.

Med hilsen,

Frode Karlsen

Kilder: https://www.thegwpf.com/isle-of-man-seabird-populations-plummet-as-wind-farms-overwhelm-the-irish-sea/?fbclid=IwAR2I58f5oiLDz_-fs5WejvYlPXHCR-ptT5_B0Cw5CkPsrGhdmmuyJ6qJVeA