Høringssvar fra Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Dato: 01.11.2019

Høring av «Forslag til forskrift om fornybar energiproduksjon til havs» og «Forslag til opning av område etter havenergilova»

Tekna – Teknisk naturvitenskapelig forening er den største masterforeningen i Norge, og den største fagforeningen i Akademikerne med over 81 000 medlemmer. Våre medlemmer har mastergrad eller mer fra tekniske og naturvitenskapelige fagområder.

2. juli 2019 la Olje- og energidepartementet «Forslag til forskrift om fornybar energiproduksjon til havs» og «Forslag til opning av område etter havenergilova» ut på høring. Frist for høring er 1. november 2019. Departementet ønsker innspill til forslag om åpning av to områder for konsesjonssøkning om fornybar energiproduksjon til havs, samt vurdering av ett område. I tillegg er det lagt frem et forslag til forskrift til havenergiloven for å klargjøre regelverket.

Å erstatte den fossile energien med ren energi er i mange sektorer den mest effektive måten for å redusere utslipp av klimagasser. Tekna vil arbeide for raskere implementering av fornybare energikilder og teknologi for energieffektivisering i Norge, slik at klimamålene nås. Her vil vindkraft til havs være en viktig del av løsningen. Tekna er derfor positiv til at regjeringen ønsker å tilrettelegge for dette. Våre medlemmer sitter på avgjørende kompetanse for å kunne teknologiutvikling knyttet til utbygging og produksjon av havvind. Spesialkompetanse fra offshore- og marinnæring i Norge, samt leverandører og underentreprenører, vil være svært relevant for å kunne bygge opp en satsning på fornybar energiproduksjon til havs. Havvindproduksjonen kan også gi relevante ringvirkninger for teknologi knyttet til hydrogenproduksjon og CCS.

Departementet foreslår å åpne områdene Utsira Nord og Sandskallen-Sørøya Nord, i tillegg ønskes det innspill på området Sørlige Nordsjø II. Tekna har ikke tatt stilling til hvilke av disse områdene som vil være mest aktuelle, men ser at Sandskallen- Sørøya Nord ble fra NVE vurdert som mindre aktuelt på grunn av begrenset kapasitet i kraftnettet i området og ikke var en del av deres anbefaling. Tekna har fått innspill om at man i større grad burde se sammenhengen mellom allerede eksisterende rutenett fra petroleumsmyndighetenes blokkinndeling som verktøy for energikonsesjoner og tildeling av nye konsesjoner for havvind.

For å kunne realisere større prosjekter knyttet til flytende havvind, er det behov for statlige subsidier. Denne risikoavlastningen for havvindprosjekter vil være et nødvendig bidrag for å endre prosjektporteføljen til selskaper i petroleumssektoren i en grønnere retning, og samtidig bevare kompetanse og arbeidsplasser. Ved å være tidlig ute med å produsere energi fra flytende havvind kan norsk næringsliv få et konkurransefortrinn på lengre sikt. Dette vil kunne gjelde både eksport av fornybar elektrisitet og teknologi.

Tekna ser det som nyttig at det er lagt frem et forslag til en forskrift om fornybar energiproduksjon til havs knyttet til havenergilova, slik at konsesjonsprosessen blir enklere også for anlegg som ikke er demonstrasjonsprosjekt eller knyttet til eksisterende petroleumsinstallasjoner.

I Meld. Stort. 25 (2015-2016) Kraft til endring – energipolitikken mot 2030 behandlet regjeringen vindkraft på land og til havs samlet, og signaliserte en strategisk langsiktig ambisjon om utbygging, veiet opp mot miljø- og andre samfunnshensyn. Regjeringen har deretter valgt å behandle vindkraft på land og til havs hver for seg, og nå nylig gå vekk i fra NVEs rammeplan for vindkraft på land. For Tekna er det viktig at arbeidet med en fornybarsatsning i Norge opprettholdes, og håper derfor at denne forskriften vil gjøre det enklere å realisere havvindprosjekter i Norge.

Med vennlig hilsen

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

Line Henriette Holten

generalsekretær