Forsiden

Høringssvar fra ABB AS

Dato: 31.10.2019

Høringssvar fra ABB AS

Åpning av område for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergiloven

ABB AS er positive til at norske myndigheter jobber aktivt for åpning av havområder for fornybar energiproduksjon til havs.

Høsten 2018 publiserte ABB AS og ZERO et notat der vi beskrev hvordan 3 GW flytende havvind installert på norsk sokkel frem mot 2030 kan kutte en tredel av utslippene i offshore-næringen, bidra til utslippskutt i Europa og ha potensial for teknologieksport på 50 milliarder kroner årlig.

For å realisere denne visjonen, må vi ha gode nok rammevilkår for å komme i gang. Det må lønne seg å kutte utslipp, og offshorenæringen må ta imot kraften. Visjonen kan kort oppsummes slik, og her siterer vi fra vårt notat:

1 GW

Vi kan realisere 1 GW vindkraft til havs ved å elektrifisere sokkelen, kutte klimagassutslipp og åpne de første områdene for havvindparker. Inntil 1000 MW gasskraftforbruk på petroleumsinstallasjoner kan erstattes med elektrisk kraft fra havvind. Elektrifisering vil kreve ulike tilnærminger og konsepter. Vi vil se enkle konsepter der flytende havvind leverer til enkelt-produksjonsanlegg, og ulike løsninger med produksjon tilknyttet flere plattformer. Equinors foreslåtte "Hywind Tampen" består av en 88 MW vindpark som leverer til to ulike felt, Gullfaks og Snorre. Elektrifisering vil gi betydelige klimakutt i Norge og utvikle en ny klimaløsning. Kraft produsert fra gasskraftverk ute på sokkelen har høyere kostnad enn strøm på land. Flytende havvind som leverer strøm til en plattform konkurrerer derfor i et marked med høyere betalingsvillighet. Realisering av "Havsul" vil bidra med inntil 350 MW bunnfast havvind. Åpning av områder etter havenergiloven for kommersielle vindparker kan bidra med ytterligere noen hundre MW.

2 GW

Mer kraftnett åpner for mer vindkraft både til lands og til havs. Sammenkobling av nettverk av havvind og kraftforbruk i nav (huber) og en begynnende utbygging av et offshore strømnett gir plass til mer flytende havvind. Ved å dele mer på turbiner og gasskraftverk kan andelen vindkraft som kan benyttes økes, og klimagassutslipp reduseres ytterligere. Tilkobling til eksisterende landforbindelser og utbygging av nye gir enda mer rom. En plattform med jevnt 50 MW kraftforbruk og en kabelkapasitet på 50 MW kabel til land åpner for tilknytning av inntil 100 MW vind.

3 GW

Norge bygger nå nye strømkabler til Tyskland og England på tilsammen 2,8 GW. Det arbeides med ytterligere 1,4 GW til Skottland, og det diskuteres fornying og eventuell utvidelse av den eldste delen av Skagerrakforbindelsen Norge - Danmark. Flytende vind i Norge bør knyttes til andre lands kraftnett. Det bør lages en strategi for hvordan norsk havvind kan kobles på andre lands havvindprosjekter som kables til land, og initiativ som North Sea Wind Power Hub, der man vil lage en kunstig øy i Nordsjøen.

Kommentarer til høringsnotatet

Vi positive til områdene som er foreslått åpnet. Samtidig vil vi påpeke at det kan være områder nærmere petroleumsinstallasjoner på sokkelen som kan være enda mer velegnet for havvind for å del- eller hel-elektrifisere disse. I tillegg til tradisjonelle åpningsrunder, foreslår vi at man ser på et regime hvor aktører selv (for eksempel et lisensfellesskap) kan nominere områder for havvind. Disse kan så bli vurdert prosjekt for prosjekt og så gå inn i et høringsløp. Dette kan være gunstig både med tanke på gjennomføringstid, aktørmangfold og tilgang til kapital.

Når det gjelder tilknytning til nett, ser vi, som nevnt over, det som mest sentralt at man etablerer et riktig rammeverk og fornuftig skatteregime for sammenkobling av nettverk av havvind og klynger av forbrukere offshore, samt mekanismer som muliggjør tilkobling til eksisterende landforbindelser. Vi ønsker gjerne å ta del i en diskusjon om utforming av disse mekanismene.

Industrien i Norge og samfunnet for øvrig vil bli stadig mer elektrifisert, og på sikt vil det med stor sannsynlighet være et behov for vesentlig mer fornybar kraft, og langt mer enn nivået på dagens kraftoverskudd. I lys av dette bør man legge til rette for en kobling mot det norske nettet, og til forskjell fra departementet, så mener vi at man allerede nå bør utrede hvordan systemansvaret til havs skal innrettes.

ABB AS stiller seg helhjertet bak en nasjonal målsetning om å utvikle Norge som energinasjon med spesielt fornybar energi som driver for fremtidig vekst. Ved å sette klare politiske mål om havvind på norsk sokkel og gjennom en kombinasjon av eksisterende og nye virkemidler, kan vi realisere store klimakutt, en betydelig næringsmulighet for Norge, og bidra til nødvendig teknologiutvikling.

Med vennlig hilsen,

ABB AS

Arne Klette

Manager Business Development

Mobil: 90101418

Mail: arne.klette@no.abb.com