Høringssvar fra MacGregor Norway AS

Dato: 05.09.2019

Offshore vinnd gir store muligheter for norsk industri. Høringen vil danne grunnlag for hvilke områder som kan tillates åpnet for miljøvenlig produksjon av energi, og den vil danne basis for setting av takten i utbyggningene.

Det er viktig å ta inn over seg at det er nå slaget står, om hvilke nasjoner som skal få lov til å utvikle et verdensledende næringsliv som kan levere løsninger til offshore vindkraft installasjoner. Markedet er i god gang, men det er fortsatt bare i startgropen.

Norge bør kunne legge til rette for en kraftig satsing på utvikling av teknologi og leverandørkjeder innenfor offshore vind. Det er da svært viktig at denne nye industrien kan få anledning til å utvikle seg i et hjemmemarked. Veksten hos norske operatører og leverandørindustri til olje og gass viser at Norge har et næringsliv som har evne og drivkravt til å utvikle seg til å bli verdensledende på en mye størrre skala enn hjemmemarkedet. For å ta frem kostnadseffektive flytende vindmøller må man tenke storskala i alle faser slik som Designfase, Installasjonsfase, Operasjonsfase, og decommissioningfase. Videre er storskalatenking viktig når man skal ut å selge energien.

Vi er overbevisst om at norsk industri kan ta en ledende rolle i utvikling av flytende vind også internasjonalt hvis vi klarer å bygge opp kompetanse rundt system design, effektive tekniske løsninger, installasjon, drift & operasjoner samt decommissioning etc. Kostnadene til produksjon av strøm til havs kan deles i flere elementer.

· Turbinen

o Her er det en sterk og moden internasjonal industri som bare i liten grad vil kunne ha mye å hente i Norge

· Skaftet

o Her er det utviklet mye teknologi som setter oss i stand til å levere sterke men lette strukturer. Ved serieproduksjon av disse så kan mye utføres lokalt i Norge

· Bunnfaste fundamenter

o Disse representerer den største andelen av de kommende vindkraftinstallasjoner til havs

o Nok en gang en sterk og moden internasjonal industri, men med en sterk norsk operatørbase av hele vindturbinparker

o Installasjon av bunnfaste fundamenter

§ Her kan Norsk offshore teknologi bringe disruptive løsninger og sikkre arbeid til sjøs og ikke minst på land.

· Flytende fundamenter og installasjon

o Her er norsk industri i med i teten, men vi må utvikle oss videre

o Utfordringene er store og norsk offshorekompetanse vil kunne bidra med svært god reduksjon av risiko for tap av investeringene

§ Det er selgbar kapital

o Verdens første flytende offshore vindpark er norsk og designet og bygget med norsk offshoreteknologi og kunnskap

· Infrasktuktur, kabler, transformatorstasjoner og ilandføring av energi

o Norsk offshore og undervannsteknologi kan ta en rolle i forhold til løsninger for dynamiske flytende installsjoner

· Drift og vedlikehold

o Dette vil bli en relativt stor industri som krever oppbygging av et serviceapparat

o Norske leverandører satser allerede på løsninger for en flåte av fartøyer som er i drift og som vil utvikle seg

Norge har i dag et sterkt miljø innen offshore aktivitet som har vist evne til innovasjon gjennom flere tiår og er ledende på svært mange felt. Bunnfaste vindturbiner er allerede en stor industri i Europa der vi ser at særlig nederlandske og danske firma har solide markedsandeler som er vanskelig å utfordre uten at det kommer disruptive ideer (tekniske løsninger eller nye forretningsformer.

Flytende vind er derimot fortsatt i en veldig tidlig fase der norsk industri etter alle solemerker har en viktig rolle, men så langt har det ikke vært et «hjemme marked» der vi kan utfordre vårt tankesett fra olje og gass næringen når det gjelder kostnadseffektive løsninger, løsninger som er beregnet for stort volum etc.. Vår erfaring er at mye kunnskap fra olje og gass kan brukes, men nytenkning er også helt nødvendig.

Høringen med vedlegg gir en veldig god analyse av dagens kostnadsbilde og av forventet reduksjon av kostnader etter som tiden går. Den største delen av denne reduksjonen i kostnader kommer fra storskala effekten. Storskala effekten er det springende punketet.

Vi ser nå at myndighetene i både Skottland, Frankrike og Spania/Portugal kjører i gang pilot parker som gir deres lokale industri en unik mulighet til å ta ledende posisjoner innen flytende vind. Hvis Norske myndigheter kunne legge til rette for en større utbygging av flytende vind vil det gi energi og muligheter til norsk næringsliv som ellers bare vil være i stand til ved å konkurrere på pilotparkene i Europa som enkeltbedrifter.

Vi ber derfor om at det i høringen vurderes å legge enda større vekt på viktigheten av å åpne for større utbygginger av flytende vind, og det relativt raskt. Dette vil gi en veldig god industriutvikling og skape store muligheter for eksport av varer og tjenester i mange tiår fremover.

Med vår kunskap og erfaring innen flytende vind så vil Norge kunne utvikle store vindparker innen 2030 slik at Norge kan nå sine forpliktelser innen kutt av CO2 . På Utsira Nord feltet kan man se for seg at det kan brukes strøm fra havvind til å drifte flere av oljeinstallasjonen i området. Dette vil medføre at de kan minimere bruken av dagens turbindrevne generatorer.