Høringssvar fra Ragnhild Flem

Dato: 02.11.2019

Mitt høringssvar er:

Jeg vil på det sterkeste oppfordre myndighetene om å følgje føre-var-prinsippet, og avstå fra havvindutbygging nå og aller helst skrinlegge dette for godt.

Det er ingen vits i å bygge ut vindkraft i havet for å elektrifisere plattformene når den samme gassmengda likevel blir sendt i land for å brennes. Det eneste en i tillegg får ved ei utbygging er:

- Ødelegging av miljø for folk i Kina, Spania og andre utvinnings- og produksjonssteder for vindturbiner og turbinvinger.

- Store mengder mikroplast rett i havet ved slitasje på vingene. Betydelig risiko for at mikroplasten kommer inn i næringskjeden med uante konsekvenser for livet i havet og for maten vi fisker opp. Virkningene må utredes!

- Fare for hydraulikkolje og girolje rett i havet ved havari som kommer til å skje. Dette også et farlig eksperiment med gift i næringskjeden. Hvordan påvirker dette miljøet/livet i havet?

- Det lagar ei fuglefelle for trekkfugl. Vingene bremser ikke opp for å sleppe fugl forbi, heller ikke raudlista arter.

- Det levende liv i havet blir truet på flere måter, særlig ved infralyd, lavfrekvent lyd som er frekvensen mange sjølevende fisk og havpattedyr kommuniserer via.

Hvem har forresten gitt myndighetene rett til bare å gi bort hevdvundne fiskefelt? Her har de ikke rett til å ta noe fra andre, og å gjøre om fiskefelt som er bærekraftig utnytting av natur om til forurensende skadelige industriområder,

Følg alltid føre-var-prinsippet der en ikke pr i dag har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Her må mye mer undersøkes før en kan tenke på noen utbygging, men alt i dag peker all vindkraft seg ut som en så dårlig løsning at en like godt kan satse på disse områdene:

- Oppgradering av vannkrafta, se professor Leif Lias undersøking.

- Kutt all sponsing av vindkraft som nå er massiv, og la det bli like vilkår, da faller vindkraft bort av seg sjøl pga prisen.

- Sats på solkraft, jordvarme, bølge-energi og varmeveksling.

- Sist men ikke minst: Sats på sparing av strøm, vi sløser forferdelig her i landet.

Bare skrinlegg all videre planlegging av havvind - det er dyrt, foruresende, ulønnsomt og skadelig på alle måter, akkurat som vindindustri på land.

Miljøbelastningene er for store og risikable og IKKE TILSTREKKELIG UTREDET i forhold til den EVENTUELLE nytteverdien dette representerer.

Til havs må IKKE defineres som inn i fjøresteinene. Det må være utafor synsranda fra til fjells. Innafor horisonten er en i almenningen, i strandsona, der fiske, rekreasjon og naturoppleving er så sentral og viktig for oss alle. Der finner også fugler mat og hvile, trekker. Der er det stillhet som er en stor verdi i seg sjøl, og den skal ikke tas fra mennesker, fugl og dyr, og livet i havet!

Det er vår felles arv, om vi er fiskere eller turister, ung og gammel, fattig eller rik ! Her kan alle fiske og rekreere, nyte solnedgang, fugle- og dyreliv og uvær. Dette er en menneskerett, å ha havnaturen uten vindturbiner på kloss hold med lyd, lysglimt, skyggekast og infralyd. Her er et kulturlandskap til havs, med båer , øyer og skjær, som skal få fortsette å være det, der den immaterielle kulturarven langs hele kysten er vår felles arv, og almenning.

Ikke stjel horisonten! Ikke stjel solnedgangen! Ikke stjel strandsona! Ikke stjel fiskefelta!

La naturen være natur og ikke industri!

Vi har naturen til låns, og den skal helst være i bedre stand for kommende generasjoner, vi må i det minste tilstrebe det! Dette må være det grønne skiftet!

Vindkraft til havs vil tilføre havet flere uoverskuelige og trolig uopprettelige miljøproblemer.

Derfor:

Nei til havvind.

Ragnhild Flem