Høringssvar fra Hammerfest kommune

Dato: 14.10.2019

Hammerfest kommune stiller seg positiv til at området omtalt som Sandskallen åpnes for fornybar energiproduksjon, og er enig i at områdets omfang i denne omgang beholdes som foreslått.

Navn på området og geografisk plassering må presiseres nærmere av departementet.

Det at det nå er en samtidighet i arbeidet med mulig kraftproduksjon til havs på Sandskallen, nye kraftlinjer til Skaidi og videre til Hammerfest/Melkøya, og at Equinor vurderer/planlegger elektrifisering av Melkøya, gjør at disse prosjektene kan ses i sammenheng og forsterke hverandre. Dette gir meget spennende muligheter både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Det er meget viktig at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til andre interesser, og da særlig fiskeriinteresser, i konsesjonsbehandling, detaljplanlegging og utbygging av området. Med et så stort område avsatt vil det etter kommunens syn være tilstrekkelig fleksibilitet til å ivareta disse interessene på en tilfredsstillende måte.

Hammerfest kommunestyre vil be om at Fiskarlaget Nord og Kystfiskarlaget får en sentral plass som deltaker i plan- og gjennomføringsprosessen ved en eventuell oppstart av prosjektet og i driftsfasen. Det bør etter kommunens oppfatning settes ned et felles organ for området som kan fungere som et overvåkningsorgan av aktivitet og forhindre konflikter. Fiskeriinteresser, ulike naturverninteresser og andre brukere og berørte i området må være representert i et slik organ.

Vedlegg