Høringssvar fra Maritimt Forum Nord

Dato: 03.10.2019

Maritimt Forum Nord har gjennmgått det oversendte høringsnotat ang. forskrift til Havenergilova.

Vi vil innledningvis gi ros for det arbeid som er gjort med ny forskrift og utpeking av 2 områder for fremtidig utbygging av Havvindanlegg. Vi anser det som en riktig vurdering at man velger å legge et av di klarerte områdene i Nord og et i Sør.

For å få fortgang i utbygging av Havvind har myndighetene lagt til rette med støttemidler gjennom Innova for å stimulere denne utviklingen av ny kunnskap. Det vil være positivt hvis disse økonomiske tilskudd kan bidra til nye prosjekter både i Nord og Sør.

Sandskallen- Sørøya Nord.

Dette område har en havdybde på ca 90 meter. Områdene i sør har betydelig større havdyp.

Gunstig havdyp gjør at første utbygging kan fortas med relativt lave investeringer og driftskostnader.

NVE har uttalt følgende om nettsituasjonen i Finnmark:

" Nettkapasitet kan imidlertid på lang sikt bli en mindre begrensning på grunn av mulighetene for økt kraftforbruk og nye kraftledninger,eller alternative løsninger som ikke krever mye nettkapasitet."

Vi ser store muligheter innafor Havvind i Nord. I en startfase vil støtte fra myndighetene være av stor betydning for at det første prosjektet skal dras igang. Vi er en gruppe i Tromsøområdet som vil arbeide fremover for bidra til å realisere et prosjekt som dette.

For Maritimt Forum Nord

Finn Nilsen