Høringssvar fra SAFER

Dato: 31.10.2019

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse fra SAFER om Havenergilova

SAFER er en stiftelse og et læringssenter. Opprettet i 2006 i et samarbeid mellom Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Laerdal Medical AS. Formålet med senteret er å styrke akuttmedisinsk opplæring og pasientsikkerhet.

Senteret har siden oppstarten i 2006 levert simuleringsbasert trening av offshore helsepersonell i olje og gass sektoren. Kursene har etter hvert blitt en bransjestandard. vi er også medlem av Norwegian Offshore Wind Cluster og i bedriftssamarbeidet initiert av Engergy Innovation fordi vi ser det kan være tilsvarende behov for medisinsk beredskap i offshore vind som ved olje- og gass. Evakueringstider ved eventuelle hendelser vil også kunne være sammenlignbare enten pga. geografi eller evakueringsprblematikk pga. høyde, værutfordringer etc. Vi ønsker derfor å gi innspill til høringsrunden for havenergilova og spesifikt til §9.2 helse miljø og sikkerhet

Vår vurdering er at vindkraft industrien er opptatt av å etablere en god sikkerhetskultur og at de ønsker å lære fra olje og gass industri. Det at de har internasjonale standarder med detaljert beskrivelse av forventet og nødvendig kompetanse er veldig bra, og på dette punktet ligger industrien foran olje og gassindustrien som ikke har samme enhetlige detaljkrav utover kravene i Rammeforskriftens §16 og Aktivitetsforskriften §8.

I møte med Petroleumstilsynet tidligere i år, samt deltakelse på HMS konferanser for industrien har vi inntrykk av at det foreløpig ikke er spesielt fokus på helseberedskap. Vi ønsker derfor å benytte muligheten her til å også oppfordre til å sette dette på agendaen.så tidlig som mulig. I andre land har vindkraft industrien selv vært pådrivere for å få på plass standarder for bla. avansert førstehjelp (enhanced first aid). Vi ønsker derfor å sette søkelys på beredskapskjeden for offshore kraftindustri.

Anbefaling 1: Rammeverket bør se til andre land, hvilket behov man har sett der og hvordan beredskapskjeden er bygget opp der man allerede har hatt drift i offshore vindparker en stund.

Ser vi på internasjonale standarder, er Global Wind Organisation kanskje den best etablerte standarden når det gjelder trening av beerdskapskjeden. I Oktober 2018 ble first aid standarden supplert med en enhcanced first aid standard etter uttrykte behov fra vindindustrien selv. Per Oktober 2019 har 1600 personer (world wide) tatt dette kurset. SAFER er med i revisjonsprosessen av denne standarden som starter 22.10.2019.

Trening

Krav til kvalitet og trygghet, bør underbygges med evidensbasert kunnskap og etablere helheltlige effektive systemer for innsats og beredskap.

Anbefaling 2: Man bør sørge for at rammene legger tydelige føringer på evidensbaserte medisinske protokoller, og satser på effektiv og helhetlig trening for redningskjeden som skal ivareta den akuttmedisinske helseberedskap i vindmølleparkene.

GWO standarden, vil til en viss grad ivareta dette, da den krever refresherkurs hvert 2 år for å beholde sertifisering.

Kompetanse

Et rammeverk bør også definere og differensiere behov for kompetanse. GWO enhanced first aid standarden gir klare føringer og anbefaler at helseberedskapen på bemannede installasjoner som f.eks skip, trafo-installasjoner boligplattformer etc. ivaretas av helsepersonell; paramedics ref. GWO enhanced first aid standard, appendix 3. For olje og gass industrien har man lignende bransje-standarder og krav til kompetanse på bemannede installasjoner vs. ikke bemannede. Vi vurderer også her at anbefalingene i GWO standarden er gode og bør kunne legges til grunn for føringer.

Anbefaling 3: Man bør sette krav om relevant helsefaglig kompetanse for beredskap på bemannede installasjoner som gir gode forutsetninger til å håndtere akuttmedisinske situasjoner. For eksempel paramedics/paramedisinere eller sykepleiere med akuttmedisinsk erfaring.

Anbefaling 4: En nivåinndeling der man med helsefaglig bakgrunn og autorisasjon kan jobbe i henhold til enhanced first aid standard og sertifiseres i henhold til denne, mens personell uten helsefaglig bakgrunn kan inneha samme sertifisering, men da med tydelige avgrensninger til hvilke tiltak man kan utføre.

På den måte kan man ivareta sertifiseringen som internasjonal standard slik at alt personell får samme kurs, men at det legges begrensninger på utøvelse av avanserte ferdigheter. En viktig presisering er at enhanced first aid standarden baserer seg på en vaktlege ordning der leger med relevant erfaring er tilgjengelige for personell i vindparker for konsultasjon via telemedisinsk utstyr. Anbefalingen er utstyr som tillater overføring av både video og lyd.

Anbefaling 5: Rammeverket for industrien bør legge føringer for en vaktlege beredskapstjeneste som en viktig del av redningskjeden for offshore vindparker (tilsvarende som det fungerer for olje gass i dag).

Anbefaling 6: I utformingen av rammeverket for HMS og beredskap bør det tas stilling til situasjonsbetingede formalkompetansekrav, krav til vaktlege beredskap og til system for dette, samt at GWO standarder legges til grunn for praktiske kompetansekrav (praktiske ferdigheter) med foreslåtte begrensninger i utøvelse av avanserte ferdigheter.

GWO standarden er et konsensusbasert dokument som er laget av industrien selv i samarbeid med treningssentre og medisinskfaglig kompetanse, den revideres jevnlig og er en internasjonal bransjestandard. Det er en klar fordel å basere regelverket på internasjonale standarder da man pga. mangel på kvalifisert arbeidskraft må påregne at arbeidere i denne sektoren vil forholde seg til et internasjonalt arbeidsmarked.

Vi vil i det pågående arbeidet med revisjon av GWO enhanced first aid standarden argumentere for en utvidelse av rammen for kurset slik at den avstemmes med de standardkurs som gjennomføres for offshore medics olje gass i stedenfor medics? som er forventet å operere under omtrent samme omstedigheter. Disse kursene består av 1 dag avansert hjerte lungeredning, 1 evt. 2 dager trening for sykepleier/medic med fokus på avanserte medisinske temaer, evt. erstattes den ene av disse med 1 dag team trening sammen med førstehjelpere.

Anbefaling 7: Dersom man legger opp til førstehjelpslag i offshore vindparker, er det en klar anbefaling at disse pålegges kvalitetssikret samtrening med annet personell som avanserte førstehjelpere eller medics.

Anbefaling 8: Vaktleger som skal ha en beredskapsfunksjon med støtte via telemedisin inlemmes også i regelmessig samtrening med avanserte førstehjelpere og/eller helseberedskapspersonell.

Anbefaling 9: Man bør i rammeverket legge en felles standard til grunn for både profesjonelt helsepersonell og for avanserte førstehjelpere, men må være tydelige på avgrensing i utøvelse av avanserte tiltak og avstemmer disse mot gjeldende Lov om helsepersonell §4 og §5.