Høringssvar fra Geir Hagum

Dato: 31.10.2019

Vindkraft til havs kan trolig være miljømessig bedre enn vindkraft i fjell og kystområder i Norge, men myndighetene må ta tungtveiende hensyn til Industriens påvirkning på livet i havet og på fuglelivet.

NINA påpeker at beslutningsgrunnlaget er for dårlig. Dette må være på plass før man starter forberedelser til industrialisering. Det er dessuten ikke ukjent at vind-industrien totalt sett, med absolutt alle aktiviteter og ressursbruk globalt har et betydelig miljøavtrykk.

Alternativ kraftproduksjon må derfor først vurderes før det bygges opp en svært miljøbelastende industri. Vannkraft på land gir et langt mindre miljøavtrykk. Kan ikke mer skånsom vannkraft være et mye bedre alternativ enn all vindkraft i Norske områder?

Vind-industri på land er nok betydelig verre enn vind-industri på egnede områder til havs, men man må bruke mer tid på kartlegging av hvor det er minst belastning på artsmangfoldet. Vindkraft nær kysten vil være et stort problem for trekkfugler som i millioner flyr langs kysten av Norge. Skal man bygge vindkraft på havet må det gjøres langt til havs, der det er liten tetthet av fugl og på trygg avstand fra gyte- og beite-områder for fisk og annet liv i havet.