Høringssvar fra Finnmark fylkeskommune

Dato: 01.11.2019

Olje- og energidepartementet (OED) har sendt forslag om åpning av tre områder for fornybar energi (vindkraft) til havs, og forslag til forskrift til lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergiloven) på høring med høringsfrist 01.11.2019.

Departementet foreslått å åpne tre områder for utbygging av vindkraftanlegg til havs. Ett av disse ligger utenfor Finnmarks-kysten (Sandskallen – Sørøya Nord). De øvrige to områdene ligger i havet vest for Utsira (Utsira Nord), ett i sør i Nordsjøen ved grensen mot Danmark (Sørlige Nordsjø II).

En foreløpig innspill fra Finnmark fylkeskommune er at dette området er svært viktig for flere aktører, og har disse har motstridene interesser i forhold til å åpne området for fornybar energi (vindkraft) til havs.

Fylkesutvalget skal behandle høringen i sitt møte 19. november 2019. Etter avtale med OED (30.10.2019), sendes en utdyping av høringsuttalelse etter dette møte.