Høringssvar fra Grethe Karin Madsen

Dato: 08.10.2019

Høringssvar om opning av område for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergilova.

Sendt av Grethe Karin Madsen, Smørbukktunet 12, 2016 Frogner. 08.10.2019.

Jeg har kommet fram til at vindkraft til havs ikke må bli videre utbygget. Kort oppsummert.

  • Forstyrrende, ødeleggende for gyteområder for fisk og havdyr med påfølgende nedgang i fiske.
  • Ødeleggende for dyrene i havet fordi lavfrekvent lyd innvirker på sonareffekten som havdyrene og fisken er helt avhengige av. Vi ser jo stadig hvaler etc. som strander på land. Flere og flere rapporter om akkurat dette.
  • Forsøpling av havet.
  • Forurensning av havet med plastavfall, oljelekkasjer, giftige gasser som oppløses i vannet, betong, etc. Økende forurensende transport.
  • Klimafiendtlig pga. innvirkningen på havstrømmer pga temperaturvariasjoner. Hva hvis havstrømmene blir forandret? Dette er langtvirkende effekter. Ikke bare i umiddelbar nærhet av vindturbinene. Det skal veldig lite til før katastrofen er nær. En liten forandring av retningen på ex. Golfstrømmen blir ille for Norge og norden. Flere nye meteorologiske rapporter om dette.
  • Innvirkningen på navigasjonen til fly, båter, helikoptere etc. Vi ser jo allerede hva som blir brukt av bla Sovjet i øvelser til havs.
  • Enormt dyrt. Kost-benefit her??

Hvis man skal benytte havet som fornybar energikilde, kan man utvikle bølgekraft på en miljøvennlig måte. Satse på skikkelig utvikling med forskning på miljøvennlighet og ikke bare kortsiktig økonomisk gevinst.