Høringssvar fra Norsk Polarinstitutt

Dato: 31.10.2019

Svar på «Høyring av forslag om opning av område for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergilova»
Norsk Polarinstitutt gir ikke høringssvar på forslagene om åpning av nye områder, da disse faller utenom vårt virkeområde.

Norsk Polarinstitutt har følgende kommentarer til «Forslag til forskrift til lov om fornybar energiproduksjon til havs».
Havenergilova av 2010 omfatter også sjøterritoriet og indre farvann ved Svalbard og Jan Mayen. Dette betyr at produksjon av energi til havs også kan bli gjennomført i disse farvannene. De spesielle klimatiske utfordringene på Svalbard og i Arktis generelt med havis, drivis og ising gjør det nødvendig med spesielle hensyn til planlegging og drift av slike anlegg til havs.

På bakgrunn av dette mener vi det må gjøres et tillegg i § 6 andre ledd b) om at konsekvensutredninger for utplassering i arktiske farvann må beskrive anleggets evne til å tåle drivis og fare for ising. Dette for å sikre at utplasserte vindturbiner ikke skal havarere og forårsake unødig forurensning eller annen fare for miljøet.

Svalbard skal på bakgrunn av sin internasjonalt viktige natur- og kulturarv være et av verdens best forvaltede villmarksområder, og omfanget av villmarkspregede områder skal opprettholdes (Sysselmannen.no). Ved eventuell plassering nært land og innenfor grunnlinja må også estetiske hensyn ivaretas i miljøkonsekvensvurderingene. Vi foreslår derfor at det også gjøres et tillegg om dette i § 6 andre ledd b).