Høyring – forslag om endra skattereglar for introduksjonsstønad

Finansdepartementet sender med dette på høyring forslag om endra skattereglar for introduksjonsstønad til nykomne innvandrarar som deltek i introduksjonsprogrammet.

Status: På høyring

Høyringsfrist: 31.07.2024

Vår ref.: 24/2506

Finansdepartementet sender med dette på høyring forslag om endra skattereglar for introduksjonsstønad til nykomne innvandrarar som deltek i introduksjonsprogrammet.

Forslaget inneber at introduksjonsstønad frå 2025 skal skattleggjast som lønsinntekt.

Vi bed den enkelte høyringsinstansen om å vurdere om saka bør sendast til underliggjande etatar eller verksemder, tilknytte verksemder, medlemsorganisasjonar eller liknande. Høyringsfristen er 31. juli 2024. For å avgi høyringsuttale, gå til høyringa på www.regjeringen.no og bruk den digitale løysinga for høyringsuttale ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høyringsuttalar er offentlege etter offentleglova og vil verte publiserte på nettsidene våre.

 

Med helsing

Martin Børresen  e.f.
avdelingsdirektør

                                                               Louise B. Grønneberg-Fensbekk
                                                               førstekonsulent

Vedlegg

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Den Norske Advokatforening
Flyktninghjelpen
Handelshøyskolen BI
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
KS
Likestillings- og diskrimineringsombudet
MiRA-senteret
Norges Handelshøyskole
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norsk innvandrerforum
Norsk organisasjon for asylsøkere
Norwegian Fiscal Studies (NFS)
NTNU
Redd Barna
Skattebetalerforeningen
Skatteetaten
Skatteforsk – Centre for Tax Research
Statistisk sentralbyrå 
UNICEF Norge
Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet
Universitetet i Stavanger, Handelshøgskolen
Universitetet i Tromsø
Det juridiske fakultet
Utlendingsdirektoratet