Høyringssvar frå Kristiansand Dyrepark AS

Dato: 21.01.2022

Hei,

Dyreparken ønsker med dette å gi høringssvar på sak 21/2838.

Først så ønsker vi å uttrykke tydelig at vi ønsker å være høringsinstans ved fremtidige høringer om endringer i særlov til vår virksomhet. Vi ser heller ikke at høringen er lagt ut til ettersyn på SJT.no sine sider: https://www.sjt.no/fornoyelsesinnretninger/regelverk/horinger/aktuelle-horinger/

Når det er sagt så er vi positive til at SHK skal bli undersøkelsesmyndighet så fremt dette ikke påvirker eller forlenger nedetid på aktuell aktivitet ved evt hendelse. Vi er bekymret for om SHK og SJT har nødvendige ressurser til å gjennomføre undersøkelser, vurderinger av rapporter og konklusjoner i vår høysesong når resten av landet er på ferie. Vi opplever at etter skifte av tilsyn i 2017, så har vi store utfordringer med å få tak i saksbehandlere samt få saker behandlet på våren og sommeren, både på grunn av sykdom, reiser og ferieavvikling hos tilsynet. Å holde fornøyelsesinnretningene våre i trygg drift i våre driftssesonger kritisk for vår økonomi, og vi er veldig sårbare for uforholdsmessige lange driftsavbrudd. Samtidig synes vi det er positivt at det blir gjort en faglig kompetent og uvanhengig gransking av eventuelle hendelser, og at man får økt kompetanse til å gjennomføre granskninger, noe vi mener er mangelfullt i tilsynet i dag. Vi ønsker også en klarerer definisjon av hva som skal meldes, til hvem og når. Tidligere meldte vi inn f.eks. personskader etter AIS systemet, noe som gjorde at det meget sjeldent var uklart i forhold til hva som skulle meldes, til hvem, og når.

Mvh

Arne-Kristian

Arne-Kristian Dalen / Ansvarlig aktiviteter og spill
Dyreparken / Badelandet / Abra Havn
Kristiansand Dyrepark AS, 4609 Kardemomme by / (+47) 970 59 718 /
arnekristian@dyreparken.no / dyreparken.no