Høyringssvar frå Statens havarikommisjon (SHK)

Dato: 24.01.2022

Høring – om forslag til endring i taubaneloven og tivoliloven

Det vises til høringsbrev fra Samferdselsdepartementets datert 13. desember 2021 om forslag til endring i taubaneloven og tivoliloven.

Statens havarikommisjon (SHK) er positiv til forslaget som skal bidra til en profesjonell og tillitsskapende ordning for undersøkelser av ulykker og hendelser på taubane- og tivoliområdet. Det er videre satt i gang et arbeid med et lovforslag som klargjør SHKs tilgang til opplysninger fra teletilbydere der departementet ønsker at disse lovforslagene blir innarbeidet i taubaneloven og tivoliloven. SHK ser frem til at departementet vil sende ut et eget høringsnotat om dette.

Formålet med lovforslaget er å gjøre taubaner og fornøyelsesinnretninger tryggere gjennom undersøkelser av ulykker og alvorlige hendelser. SHK er enig i at det ulykkesforebyggende sikkerhetsarbeidet vil bidra til at det skal være trygt å bruke taubaneanlegg og fornøyingsinnretninger. Forslaget følger i stor grad samme system som jernbaneundersøkelsesloven og bygger derfor på en kjent og veletablert systematikk og metode.

I tillegg til kommentarer til enkelte paragrafer er våre innspill knyttet til de foreslåtte likelydende taushetspliktsbestemmelsene i taubaneloven og tivoliloven § 23 k. Det fremkommer av høringsnotatet at forslaget om taushetspliktsbestemmelsen er ny, men at formålet i hovedsak er å klargjøre grensen mellom taushetsbelagte og ikke taushetsbelagte opplysninger i gjeldende taushetspliktsbestemmelser for de andre sektorregelverkene herunder jernbaneundersøkelsesloven § 17. Det vises videre til at hovedlinjene vil bli forklart i dette høringsnotatet og at oppbyggingen av forslaget vil forklares mer utfyllende i det kommende høringsnotatet som tar for seg taushetspliktsbestemmelsene for de andre transportgrenene. SHK vil eventuelt supplere våre innspill ved neste høring der forslaget utdypes nærmere.

Til taubaneloven § 1 andre punktum og tivoliloven § 1 andre punktum:

SHK mener tilføyelsen i lovens formål bør ha samme utforming som ordlyden i lov 3. juni 2005 nr. 34 om varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven) § 1.

SHK foreslår følgende ordlyd i taubaneloven § 1:

«Lovens formål er gjennom undersøkelse av taubaneulykker og taubanehendelser å forbedre sikkerheten og forebygge taubaneulykker»

SHK foreslår følgende ordlyd i tivoliloven § 1:

«Lovens formål er gjennom undersøkelse av ulykker og hendelser å forbedre sikkerheten for fornøyelsesinnretninger og forebygge ulykker»

Til taubaneloven § 10 og tivoliloven § 10:

SHK foreslår at de materielle formkravene om rapportering i taubaneforskriften § 2-7 og tivoliforskriften § 2-6 flyttes til de foreslåtte lovene § 10. Den samme teksten bør fjernes fra forskriftene. Videre mener SHK at systematikken i forskrift 31. mars 2006 nr. 379 om varsling- og rapporteringsplikt i forbindelse med jernbaneulykker og jernbanehendelser (varsling- og rapporteringsforskriften) §§ 5 og 6 videreføres i taubaneloven og tivoliloven slik at det bare er ulykker og alvorlige hendelser som skal rapporteres til undersøkelsesmyndigheten og at rapportering om hendelser går til Statens jernbanetilsyn. Det vil gi en bedre sammenheng i regelverket og gjøre det mer oversiktlig for virksomhetene som skal rapportere.

SHK foreslår følgende lovtekst i taubaneloven § 10:

«Taubanevirksomheten skal rapportere opplysninger om taubaneulykker og alvorlige taubanehendelser skriftlig til tilsynsmyndigheten og undersøkelsesmyndigheten så snart som mulig og senest innen 72 timer. Rapportering skal skje på skjema fastsatt av tilsynsmyndigheten og undersøkelsesmyndigheten i fellesskap.

Virksomheten skal rapportere taubanehendelse til tilsynsmyndigheten innen 8 dager. Rapportering skal skje på skjema fastsatt av tilsynsmyndigheten.

Rapportering kan skje elektronisk.»

SHK foreslår følgende lovtekst i tivoliloven § 10:

«Virksomheten skal rapportere opplysninger om ulykker og alvorlige hendelser skriftlig til tilsynsmyndigheten og undersøkelsesmyndigheten så snart som mulig og senest innen 72 timer. Rapportering skal skje på skjema fastsatt av tilsynsmyndigheten og undersøkelsesmyndigheten i fellesskap.

Virksomheten skal rapportere hendelse til tilsynsmyndigheten innen 8 dager. Rapportering skal skje på skjema fastsatt av tilsynsmyndigheten.

Rapportering kan skje elektronisk»

Til taubaneloven § 11 andre ledd første punktum og tivoliloven § 11 andre ledd første punktum

SHK antar at siste del av setningen som står i kursiv, er ment å ivareta samme hensyn som i jernbaneundersøkelsesloven § 23.

SHK foreslår derfor følgende ordlyd i lovene § 11 annet ledd første punktum:

«Personer som nevnt i første ledd har i tillegg taushetsplikt om alle opplysninger som er

innrapportert etter § 10 og taushetsplikt om opplysninger etter § 23 k så langt de passer.»

Til taubaneloven § 23 g nr. 2 og tivoliloven § 23 g nr. 2:

SHK mener det er viktig at undersøkelsesmyndigheten kan «kreve» og ikke bare «be» om legeundersøkelser slik beskrevet i lovene § 23 g. nr. 2. Det henger også best sammen med samme paragraf nr. 1 der undersøkelsesmyndigheten kan «kreve» fullstendig obduksjon, og paragrafens annet ledd der undersøkelsesmyndigheten kan kreve hjelp fra politiet for å få gjennomført bestemmelsen.

Til taubaneloven § 23 i og tivoliloven § 23 i:

Begge forslagene til lovtekst har et ord for mye; «skadede» i første ledd første setning.

Til tivoliloven § 23 k:

Nummerering og litra i forslag til tivoliloven § 23 k er feil.

Til taubaneloven § 23 k andre ledd 8 a og tivoliloven § 23 k andre ledd 8 a:

§23 k annet ledd 8 a har en «er» for mye i begge forslag til lovtekster. I forslag til tivoiloven som er feilnummerert, er henvisningen § 23 k annet ledd 16 e.

Til taushetspliktbestemmelsen i taubaneloven § 23 k og tivoliloven § 23 k:

SHK er positiv til at taushetspliktbestemmelsen klargjøres og imøteser utfyllende forklaringer til forslagene i kommende høring. SHK ønsker allerede nå å kommentere på forslagene til § 23 k andre ledd 1 b.

SHK er i utgangspunktet enig i forslagene § 23 k andre ledd 1 b om at opplysninger av særlig sensitiv eller privat art, som detaljerte opplysninger om helsen til en person skal være taushetsbelagt og heller ikke gjengis i rapporten. Det vises til at forslaget bygger på en forutsetning om at det ikke er nødvendig å opplyse nøyaktig hvilke helseproblemer som involverte personer lider/har lidd av. Departementet viser til at det er tilstrekkelig å slå fast at det kan ha vært en mulig årsakssammenheng mellom helsa til vedkommende og ulykken eller hendelsen. Det vises videre til at selv om ordlyden er en litt annen enn i forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1 vil det være betydelig overlapp mellom virkeområdet for de to reglene.

SHK er imidlertid av den oppfatning at det unntaksvis kan være behov for å beskrive detaljerte opplysninger av særlig sensitiv eller privat art, herunder detaljerte helseopplysninger, der det er nødvendig for å gi en tilstrekkelig redegjørelse for årsakene til ulykken eller hendelsen jf. formuleringen i § 23 k andre ledd 1. første punktum. For å kunne gi presise og gode tilrådninger der for eksempel SHK ser behov for regelendringer som følge av spesifikke helseplager, kan det være behov for å beskrive helseopplysninger mer i detalj. Se eksempelvis SHT rapport 2016/02 https://havarikommisjonen.no/Vei/Avgitte-rapporter/2016-02. Et annet eksempel fra internasjonale ulykkesundersøkelser er Germanwings saken.

SHK har tolket sektorregelverkene på området slik at der det er nødvendig for å gi en tilstrekkelig redegjørelse for årsaken til ulykken eller hendelsen, er det et snevert unntak for å redegjøre for slike opplysninger. SHK mener det er viktig å ha en lovfestet skjønnsmessig adgang for undersøkelsesmyndigheten til å vurdere om slike opplysninger skal være en del av rapporten.