Høyringssvar frå Statens jernbanetilsyn

Dato: 21.01.2022

Høringssvar fra Statens jernbanetilsyn

Til lov om taubaner

Til § 1 andre punktum

Det er Statens jernbanetilsyn (SJT) sin vurdering at tilføyelsen i formålsbestemmelsen bør være i samsvar med jernbaneundersøkelsesloven § 1. Tilsynet foreslår derfor følgende formulering:

Lovens formål er gjennom undersøkelse av taubaneulykker og taubanehendelser å forbedre sikkerheten og forebygge taubaneulykker

Til § 10

SJT mener at de materielle formkravene til rapportering bør fremgå av lovteksten. I dag er de nærmere kravene til varsling- og rapportering regulert i forskrift. Tilsynet foreslår at disse kravene tas inn i taubaneloven, og at SJT i etterkant av lovendringen opphever de eksisterende reglene i taubaneforskriften, slik at dobbelregulering unngås. Vi foreslår at bestemmelsen endres slik:

«Taubanevirksomheten skal rapportere opplysninger om taubaneulykker og alvorlige taubanehendelser skriftlig til tilsynsmyndigheten og undersøkelsesmyndigheten så snart som mulig og senest innen 72 timer. Rapportering skal skje på skjema fastsatt av tilsynsmyndigheten og undersøkelsesmyndigheten i fellesskap.

Virksomheten skal rapportere taubanehendelse til tilsynsmyndigheten innen 8 dager. Rapportering skal skje på skjema fastsatt av tilsynsmyndigheten.

Rapportering kan skje elektronisk.»

Til § 23 g nr. 2

Tilsynet foreslår at nr. 2 endres slik at undersøkelsesmyndigheten skal kunne «kreve» i motsetning til «be» som det står i forslaget. Dette mener vi samsvarer bedre med formålet med bestemmelsen, og helheten ved at undersøkelsesmyndigheten etter andre ledd kan kreve hjelp fra politiet for å få gjennomført bestemmelsen

Tilleggsmerknad utover forslaget på høring:

Til § 14 første punktum

Tilsynet mener at bestemmelsen bør endres slik at det kan kreves opplysninger fra «enhver» og ikke bare de som er underlagt tilsyn. Endringen samsvarer med jernbaneloven § 11, som ikke har denne avgrensningen.

Til lov om fornøyelsesinnretninger

Til § 1

SJT sin vurdering er at tilføyelsen i formålsbestemmelsen bør være i samsvar med jernbaneundersøkelsesloven § 1. Tilsynet foreslår følgende formulering:

«Lovens formål er gjennom undersøkelse av ulykker og hendelser å forbedre sikkerheten for fornøyelsesinnretninger og forebygge ulykker»

Til § 10

SJT mener at de materielle reglene for krav til rapportering bør fremgå av lovteksten. I dag er de nærmere kravene til varsling- og rapportering regulert i forskrift. Tilsynet foreslår at disse kravene tas inn i tivoliloven, og at SJT i etterkant av lovendringen opphever de eksisterende reglene i forskrift om fornøyelsesinnretninger, slik at dobbelregulering unngås. Vi foreslår at bestemmelsen endres slik:

«Virksomheten skal rapportere opplysninger om ulykker og alvorlige hendelser skriftlig til tilsynsmyndigheten og undersøkelsesmyndigheten så snart som mulig og senest innen 72 timer. Rapportering skal skje på skjema fastsatt av tilsynsmyndigheten og undersøkelsesmyndigheten i fellesskap.

Virksomheten skal rapportere hendelse til tilsynsmyndigheten innen 8 dager. Rapportering skal skje på skjema fastsatt av tilsynsmyndigheten.

Rapportering kan skje elektronisk.»

Til § 23 b

Tilsynet foreslår en språklig endring av andre ledd i forslaget, da formuleringen slik den nå er utformet er litt uklar ved at «virksomhet» blir stående alene. Vårt forslag er ikke ment å utvide det materielle virkeområdet for bestemmelsen.

«Tilsynsmyndigheten kan gi pålegg om oppfølging av sikkerhetstilrådinger.»

Til § 23 g nr. 2

Tilsynet foreslår at nr. 2 endres slik at undersøkelsesmyndigheten skal kunne «kreve» i motsetning til «be» som det står i forslaget. Dette mener vi samsvarer bedre med formålet med bestemmelsen, og helheten ved at undersøkelsesmyndigheten etter andre ledd kan kreve hjelp fra politiet for å få gjennomført bestemmelsen

Til § 23 k

SJT ser at det er feil med nummerering i bestemmelsen.

Tilleggsmerknad utover forslaget på høring:

Til § 14 første punktum

SJT mener at bestemmelsen bør endres slik at det kan kreves opplysninger fra «enhver» og ikke bare de som er underlagt tilsyn. Endringen samsvarer med jernbaneloven § 11, som ikke har denne avgrensningen. Vi foreslår følgende formulering i første punktum:

«Enhver skal uten hinder av taushetsplikt legge frem opplysninger som tilsynsmyndigheten mener er nødvendige for å kunne utføre tilsynet.»

Andre innspill fra Statens jernbanetilsyn

SJT foreslår for Samferdselsdepartementet at det gjøres endringer i definisjonene av begrepet «virksomhet» (fornøyelsesinnretninger) og «taubanevirksomhet» (taubaner) i henholdsvis tivoliloven § 3 første ledd b. og taubaneloven § 3 første ledd b.

Bakgrunnen for forslaget er tilsynets erfaringer i anvendelse av bestemmelsene. Nærmere redegjørelse og vurderinger følger under.

I tivoliloven [og forskrift om fornøyelsesinnretninger] defineres «virksomhet» som: «foretak, enkeltpersonforetak eller forvaltningsorgan som har driftstillatelse for en eller flere fornøyelsesinnretninger». Det er «virksomhet» som i hovedsak er pliktsubjektet etter regelverket.

Definisjonene kan, slik de står i dag, lede til å tro at regelverket kun gjelder for organisasjoner med økonomisk formål, og ikke f.eks. idrettslag, veldedige organisasjoner ol. Problemstillingen gjelder tilsvarende for regelverket for taubaner, jf. over.

Da ordlyden i disse definisjonene ble utformet var intensjonen at virksomheter som ikke har drift med økonomisk formål også skal være omfattet av regelen. Det er tilsynets vurdering at formuleringen ikke er ment å innebære en snever definisjon av virksomhet, eller et snevert virkeområde på en slik måte. Bestemmelsen har vært forstått og praktisert i tilsynet i tråd med denne intensjonen.

Dagens definisjoner lister opp følgende pliktsubjekter: «foretak, enkeltpersonforetak eller forvaltningsorgan». Opplistingen kan forstås som en uttømmende liste over 1) hvem som kan være «virksomhet» etter loven og/eller 2) liste over hvem som er underlagt kravene som stilles for «virksomheter» etter loven og forskriftene. Dette mener tilsynet ikke er i tråd med intensjonen, og kan medføre en uheldig feiltolkning av hvem som er underlagt regelverket. Definisjonen kan også føre til at det misforstås hvem som har rett til å søke om driftstillatelse.

Tilsynet mener derfor at en presisering av disse definisjonene for å klargjøre dette er et relevant tiltak.

Virksomhetsbegrepet er ment som et begrep om de [virksomhetene] som har driftstillatelse.

· Virksomhetens rettigheter og plikter følger av lovens kapittel 2 videre.

· Den som søker om driftstillatelse, må ha org.nr i Brønnøysundregisteret.

· Privatpersoner kan ikke søke, eller få driftstillatelse.

Definisjonene som foreslås er knyttet opp til begrepene i Brønnøysundregistrene. Det vurderes som riktig å legge til grunn lik forståelse av begrepene foretak, lag og forening som i Brønnøysundregistrene, ettersom tilsynet stiller krav om at den som søker må ha et organisasjonsnummer. I Brønnøysundregistrene omfatter begrepet foretak begrepet enkeltpersonforetak. Derfor er enkeltpersonforetak tatt bort i definisjonen, fordi det er overflødig å nevne særskilt. «Lag eller forening» er tatt inn, for å omfatte de som ikke har økonomisk mål med driften. Denne sondringen samsvarer med begrepsbruken i Brønnøysundregistrene.

Det er tilsynets vurdering at dette er presiseringer av ordlyden, og at det ikke innebærer materielle endringer.

Det er Samferdselsdepartementet som har kompetanse til å foreslå endringer i tivoliloven og taubaneloven. SJT har delegert kompetanse til å endre forskrift om taubaner og forskrift om fornøyelsesinnretninger, og vil gjøre tilsvarende endringer i forskriftene dersom lovene endres.

Vi foreslår følgende endringer i definisjonene av «virksomhet»:

Forslag til endring av tivoliloven

Forslag om endring i lov om fornøyelsesinnretninger § 3 første ledd:

b. virksomhet: foretak, lag eller forening som er registrert i Brønnøysundregistrene og forvaltningsorgan som har driftstillatelse for en eller flere fornøyelsesinnretninger

Forslag til endring av taubaneloven

Lov om taubaner § 3 første ledd foreslås endret slik:

b. virksomhet: foretak, lag eller forening som er registrert i Brønnøysundregistrene og forvaltningsorgan som har driftstillatelse for en eller flere fornøyelsesinnretninger