Høyringssvar frå Lund Gruppen, Kongeparken, Lunds Tivoli

Dato: 24.01.2022

Vi viser til høringsforslaget vedr. «Forslag til endringar i taubaneloven og tivoliloven»

Oppsummert:

  1. Det gis et inntrykk i høringsnotatet at rapporterte ulykke ikke blir undersøkt tilstrekkelig uten av det underbygges. Bransjen er ikke kjent med større ulykker i moderne tid på en attraksjon, ei heller at slike, skulle de skje, ikke skulle bli undersøkts tilstrekkelig. Dette reflekteres også i «EMEA Ride Saftey Report»

  2. Det drøftes ikke forholdet mellom SJT og tredjeparts kontrollører slik som TUV, bransjenorm og kompetansekrav.

  3. Inndekkingen av kostnadene for en slik ordning skisseres ikke, i en liten bransje med få aktører er kontrollkostnadene nå en vesentlig byrde for aktørene.

  4. Det beskrives ikke myndighetsrommet for havarikommisjonen for deler eller hele bedriften en undersøker, ved en eventuell større ulykke. Gjelder det kun ulykker på en attraksjonen eller også hendelser i parken. Vi rapportere i dag begge deler til SJT.

  5. Kompetansekrav til havarikommisjonen. Hvilke kompetansekrav stilles, da dette er en spesialisert bransje og hvordan sikrer man en felles europeisk standard.

  6. Tiden er kommet for å skille taubaner og attraksjoner fra hverandre regelmessig.

  7. Hva er triggeren for en ulykke som rapporteres til Havarikommisjonen, da primære hendelser

    i en park er ikke linket til en attraksjon.

Bransjens førsteprioritet er sikkerheten til våre gjester og våre medarbeidere. Bransjen jobber daglig med sikkerhetsarbeid. Det ligger som en forutsetning for hele driften til bransjen, der man har jobbet tett med internasjonale myndigheter med den nye standarden EN13814. Det er her naturlig å stille seg spørsmålet, ved innføringen av EN13814, om man nå må skille taubaner og attraksjoner fra hverandre da de i natur og i standard er svært forskjellige. Videre viser «EMEA Ride Safety Report» svært liten sannsynlighet for at det oppstår alvorlige skader for en gjest på en attraksjon også i et europeisk perspektiv.

Norske myndigheter bør følge EU standarder for attraksjonsbransjen da bransjen er internasjonal, leverandørene er internasjonale og driftes etter internasjonale normer med internasjonale/Europeisk baserte tredjeparts kontrollører. Europeisk standarder innen attraksjoner og tivolidrift vises det ikke til i denne sammenheng. Vi er ikke kjent med andre land i EU er organisert slik det foreslås og det bør være en prioritet for bransjen at man velger samme løsning.

Etter at SJT tok over som ansvarlig myndighet for bransjen har SJT mistet mye kompetanse innen fagfeltet for attraksjoner. Denne mangel på kompetanse har SJT dekket inn ved at bransjen har tredjepartskontroll gjennom bruk av internasjonale anerkjente inspeksjonsselskap slik som TUV. Dette skjæringsrommet må drøftes ved en slik lovendring og om man her også kan styrke kompetanseområdene.

Det er en vesentlig forskjell mellom forsvaret og offentlig transport eller enkelt fly eller skip, der det gjelder offentlig finansierte forhold og eller enkelte transportmidler og ikke hele attraksjonsparker som det gjelder i dette forholdet. Det er ikke gitt at det som i utgangspunktet kan virke som en god idé, passer på slike forhold, og bør utredes nærmere og da med vekt på relevant Europeisk fakta for attraksjonsbransjen. Taubaner (enkelt heiser) er ikke tilsvarende eller likt en attraksjonspark og kan ikke brukes som erfaringsgrunnlag. Forskjellene kan utdypes nærmere ved ønske. Ellers så stiller vi oss bak innspillene fra de andre norske parkene og Norsk Cirkus og Tivolieierforening.

Mvh,

Håkon Lund haakon@lund-gruppen.no

Vedlegg