Høyringssvar frå Gartnerhallen SA

Dato: 07.02.2022

Svar på høring om foreløpig forskrift om strømstøtte til jordbruks- og veksthusnæringa

Viser til brev av 28. januar 2022, med tilhørende høringsnotat og forslag til midlertidig forskrift om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruks- og veksthusnæringa.

Gartnerhallen takker for å kunne komme med høringsinnspill. For grøntsektoren og spesielt veksthusnæringen er dette et viktig bidrag fra regjeringen for å redusere de enorme kostnadsøkningene. Strøm og energi er bare ett av områdene kostnadene har økt kraftig på i senere tid. Selv med en slik strømstøtteordning, vil det fortsatt være en krevende økonomisk situasjon for mange produsenter av frukt, bær, grønnsaker og poteter.

Gartnerhallen er glad for at nivået på kompensasjonen er hevet ut over det som opprinnelig ble signalisert. Grensen på 70 øre pr kWt er fortsatt betydelig over det som er forutsatt prisnivå for produsentene. Gartnerhallen mener at grensen bør settes til 50 øre pr kWt.

Vi er tilfredse med at det ikke er noen øvre grense for veksthus, at produksjon i veksthus er definert bredt, og at det ikke legges opp til en søknadsbasert ordning. Det bør derfor ligge an til en effektiv og ubyråkratisk løsning, som gjør at kompensasjonen kommer raskt til de som trenger det.

I forskriftsutkastet § 2, Vilkår for støtte, er det gitt en avgrensning til at ordningen forutsetter at støtteberettigede må oppfylle vilkårene for produksjonstilskudd. Det er for så vidt en naturlig avgrensning, men vi er bekymret for at strømpakka ikke omfatter et viktig ledd i primærleddet, nemlig lagringsenheter og pakkerier. Dette er viktige ledd, som ofte eies og drives av produsenter, enten alene eller i felleskap, eller i tilknytning til produsenteide pakkerier. Ofte er dette enheter som er skilt fra den ordinære jordbruksdrifta.

De siste årene er det lagt ned et formidabelt arbeid og betydelige investeringer i å bygge nye lagre og utbedre gamle lagre. Formålet er å opprettholde kvalitet under lagring, utnytte større del av avlinga til salgbar vare og på den måten bidra til økt selvforsyning. Ikke minst er dette et tiltak som er med å redusere matsvinn. Typiske lagringskulturer er gulrot, potet, løk, kål, purre osv. For å opprettholde kvalitet og salgbart volum er det viktig at produktene lagres under optimale forhold, konstant temperatur og luftfuktighet. Dette krever mye energi og strøm. Grønnsaker som lagres avgir store mengder varme som må kjøles kontinuerlig.

En enkelt kartlegging blant 13 gulrotpakkerier, viser at de i snitt brukte over 50.000 kWt i desember. For de fleste omfatter dette både kjøling og pakking, og det er da langt over taket på 20.000 kWt som er avgrensningen i den foreslåtte forskriftsfestede ordningen.

Vi viser også til vårt brev av 19. januar 2022, hvor Gartnerhallen påpekte dette. Gartnerhallen mener at virksomheter som driver lagring og pakking av grønnsaker må omfattes av den midlertidige ordningen om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruks- og veksthusnæringa. På grunn av et betydelig behov for strøm til bl.a. kjøling og opprettholde optimale forhold for lagring av grønnsaker, må denne type virksomhet sidestilles med veksthusnæringen.

Til § 2 har vi også et spørsmål om hva som defineres i vilkåret «Støtte etter andre ledd kan bare gis for målepunkt ID der gjennomsnittlige faktiske strømutgifter overstiger 70 øre kWt per måned.». Hvis dette er å forstå som hva den enkelte virksomhet har av dokumenterte faktiske strømkostnader pr kWt, uten å ta hensyn til individuelle tiltak for å redusere totalt strømforbruk, utnytte sikringsavtaler osv., mener Gartnerhallen at ordningen vil svekkes betydelig. Det må også tas i betraktning at de grep som produsentene har tatt for å redusere kostnader til strøm, har medført økt risiko, bl.a. at tiltak har gått på bekostning av produsert volum og kvalitet, og at en har måttet erstatte strøm med andre energikilder. Andre energikilder som olje, gass og propan har også steget vesentlig i pris. Årsaken til at enkelte har valgt andre energikilder, selv om disse ikke er rimeligere, er å utnytte den delen av strømforbruket som er sikret, og på den måten unngå de dyreste kWt. Strømstøtte må baseres på faktisk brukt kWt og beregnet på bakgrunn av det generelle prisnivået for strøm i området, og ikke hva som går fram av den enkelte virksomhet sin faktura.

§ 3: Fristen, 15. mai 2022, for å registrere foretak for å bli omfattet av ordningen virker fornuftig, og at det samtidig er åpent for å kunne dispensere fra denne fristen i særlige tilfeller, støttes (§ 6).

Gartnerhallen forutsetter at, uavhengig av frist for registrering, så må utbetaling av kompensasjon foregå løpende og så raskt som mulig etter at foretaket har registrert seg i ordningen.

Gartnerhallen støtter i utgangspunktet at ordningen forvaltes av Landbruksdirektoratet. Direktoratets kunnskap om grøntnæringa er gode, og våre erfaringer med direktoratets forvaltning av unntak fra innreiserestriksjoner i 2021 er gode. Vi ber allikevel om at det vurderes andre og mer effektive rutiner, f.eks. at støtten kan beregnes og betales ut via nettselskapene, på lik linje med ordningen som gjelder for husholdninger.

Gartnerhallen har for øvrig ingen merknader til de øvrige paragrafene i forslag til forskrift.

Med vennlig hilsen
for Gartnerhallen SA

Kai Knutsen
konst. adm.dir.