Høyringssvar frå NHO Mat og Drikke

Dato: 07.02.2022

Under følger brødteksten fra NHO Mat og Drikkes høringsuttalelse. Ved publisering av høringssvar kan dere bruke vedlagte pdf.

NHO Mat og Drikke viser til Landbruks- og matdepartementets høringsbrev av 31. januar 2022. NHO Mat og Drikkes innspill følger nedenfor. Vi viser for øvrig til høringsuttalelsene fra Gartnerforbundet og Gartnerhallen.

NHO Mat og Drikke viser til departementets understreking av viktigheten av å bidra til norsk matproduksjon i en ekstraordinær kostnadssituasjon. Vi ser med stor bekymring på situasjonen. Den økonomiske situasjonen i jordbruks- og veksthusnæringen er svært alvorlig. Uten kraftfulle tiltak frykter vi betydelige negative konsekvenser både på kort og lang sikt. Grøntsektoren og veksthusnæringen produserer norske grønnsaker av høy kvalitet, og sørger for at kortreist og sunn mat er tilgjengelig året rundt.

Tilbakemeldingene fra veksthusnæringen viser at tiltakene som foreslås er et viktig skritt i rett retning, men at de ikke vurderes som tilstrekkelige for en næring som er svekket over lengre tid med høye kostnader. Gartnerforbundet og Gartnerhallen foreslår blant annet at terskelverdien settes til 50 øre per kilowattime.

NHO Mat og Drikke vil påpeke at det er en uklarhet vedrørende pakkerier og lagerenheter i departementets forslag. Det er viktig at det avklares om disse faller inn under definisjonen om veksthus i forskriften. Riktig lagring bidrar til at større del av avlingen kan utnyttes, kvaliteten på produktet opprettholdes lenger, og matsvinnet reduseres. Dette er energikrevende, og derfor vil typiske pakkerier og lagerenheter bruke langt mer enn de 20 000 kWt som er satt som øvre støttegrense for bedrifter under denne forskriften som ikke defineres som veksthusbedrifter. Vi ber departementet klargjøre at pakkerier og lagerenheter for grøntsektoren også faller inn under veksthus i denne forskriften.

På mer generelt grunnlag vil NHO Mat og Drikke understreke at hele verdikjeden for mat og drikke, inkludert foredlingsbedrifter, er viktig for å opprettholde mat- og drikkeproduksjon i Norge. Den norske mat- og drikkeindustrien står for mesteparten av avsetningen av råvarer fra norsk jordbruk, og bidrar til å sikre lønnsomme arbeidsplasser og jordbruksbedrifter over hele landet. Uten de norske industribedriftene blir det vanskeligere for mange i primærleddet å nå markedet, der norske råvarer ofte blir utkonkurrert på pris. Det er derfor sentralt å se matindustrien som en integrert og viktig del av bildet, når man snakker om å støtte opp om til matproduksjon i hele landet. Også foredlingsbedriftene rammes hardt av det nåværende prissjokket på strøm.

NHO Mat og Drikke legger til grunn at ordningen blir mest mulig smidig administrert, slik at bedrifter raskt kan få registrert seg og utbetalt støtte under ordningen. Det er avgjørende for bedriftenes likviditet at avbøtende tiltak iverksettes raskt, og vi legger til grunn at departementet vil instruere Landbruksdirektoratet om å raskt utvikle de nødvendige IT-løsninger. NHO Mat og Drikke vil oppfordre departementet til å prioritere rask implementering av støtten, eksempelvis ved at støtte kan utbetales direkte via nettselskapene, slik støtte utbetales til husholdninger.

Med hilsen

NHO Mat og Drikke

Vedlegg