Høyringssvar frå Å Energi AS

Dato: 27.04.2023

Høring om forslag til endringer i elmarkedsdesign fra Europakommisjonen

Vi viser til Olje- og energidepartementets høringsbrev datert 7.mars 2023, der OED sender forslagene fra Europakommisjonen til endringer i regelverk knyttet til elmarkedsdesign på norsk høring, med frist 28. april 2023.

Olje- og Energidepartementet ber om synspunkter på forslagene som et grunnlag til å utvikle en posisjon i den videre EØS-prosessen.

Vi konstaterer at EU-Kommisjonen i sine forslag har merket forordningsforslagene som EØS-relevante, og mener norske myndigheter bør legge dette til grunn i sin behandling av forslagene.

Å Energi ønsker å fremme følgende overordnede synspunkter til OED på de foreslåtte endringene, med relevans for den norske konteksten:

o Støtter å opprettholde marginalprisingsprinsippet. EU-kommisjonen ser ingen gode alternativer til marginalprisingsprinsippet for kortsiktig prisfastsettelse, da dette gir effektiv ressursutnyttelse. Vi støtter dette synspunktet og oppfordrer regjeringen til å ta med seg dette i den politiske behandlingen av Strømprisutvalgets rapport når den foreligger i oktober 2023.

o Understreker betydning av nasjonalt handlingsrom i valg av eventuelle støtteordninger. EU-kommisjonen foreslår at CfD-er skal være verktøyet for å sikre investeringer, dersom en ønsker å støtte kraftproduksjon med direkte prisstøtte. Norge bør sikre fleksibilitet til å opprettholde nasjonalt handlingsrom, f.eks ved å kunne legge til rette for bruk av andre typer støtteordninger, dersom det er ønske om å gi støtte. Investeringsstøtte i kombinasjon med tilrettelegging for bruk av PPA-er vil fremme industrietableringer, mens bruk av CfD-er vil redusere investorer i ny kraftproduksjon sin interesse av å inngå PPA-er

o Støtter forsterkede incentiver til nettutbygging (anticipatory investments). Styrkede incentiver for nettutbygging er nødvendig for at Norge skal nå mål om elektrifisering og grønn industrietablering. Norge bør følge opp med å vurdere forsterkede incentiver til nettutbygging, utover virkemidlene som Energikommisjonen har foreslått.

o Mener balansen mellom kommersielle og statlige aktører ikke bør forrykkes. Vi oppfatter at EU-kommisjonen foreslår utvidede roller for staten, statlige aktører og TSO-er, med mer bruk av regulering. Eksempelvis foreslås det at TSO-ene kan anskaffe et fleksibilitetsprodukt som heller bør kunne utvikles på organiserte markedsplasser. Vi mener generelt at oppgaver i kraftmarkedet bør løses av kommersielle aktører der en kan sikre opprettholdelse av konkurranse, slik at statlige aktører/monopolaktører ikke overtar roller som kommersielle aktører kunne ha hatt.

o Norge må vurdere grundig hva som sikrer nasjonalt handlingsrom. EU-kommisjonen legger opp til at en del bestemmelser gjøres obligatoriske for medlemsland, mens en del regelverk er det opp til medlemsland selv å ta i bruk. En må i perioden fram mot endelig regelverksutforming forvente en diskusjon i EU om hvorvidt bestemmelser som beskrives skal være frivillige for det enkelte medlemsland eller obligatorisk i EU. Norge bør vurdere hva en er tjent med for å sikre nasjonalt handlingsrom til å utnytte våre fortrinn.

Avslutningsvis vil vi trekke fram viktigheten av at vi får en rask implementering av det europeiske regelverket for kraftmarkedet i norsk rett. For markedsaktører som Å Energi er det av stor betydning at vi forholder oss til det samme regelverket som resten av aktørene i det europeiske markedet.

Videre bør eventuelt nasjonalt regelverk som etableres i Norge i påvente av implementering, utformes i samsvar med det europeiske regelverket.

Vi vil også påpeke at EU-kommisjonen har her kun lagt frem et forslag til regelverksendringer, og at det er et stort utfallsrom med hensyn til Rådets og EU-parlamentets behandling. Å Energi oppfordrer Olje- og energidepartementet til å følge den videre utviklingen tett, og påse at norske interesser i størst mulig grad ivaretas gjennom den videre prosessen.

For mer utdypende vurderinger av foreslåtte endringer i markedsdesign så viser vi også til vårt svar på EU-kommisjonens høring januar 2023. OED har tidligere fått kopi av dette.

Med vennlig hilsen

Å Energi AS

Unni Farestveit

Margit Unander

Leder Rammevilkår

Konserndirektør