Høyringssvar frå Feministisk Initiativ Bergen/Hordaland

høringsvar

Dato: 03.10.2015

Svartype: Med merknad

Høring om hjemmel i utlendingsloven for fengsling i hurtigprosedyresaker:

Høringssvar er adressert til Justis- og beredskapsdepartementets forslag om å innføre et nytt grunnlag for pågripelse og fengsling av utlendinger (utlendingsloven) § 106.

NOAS melder at det ikke er mange som vil bli rammet. Derfor er det rimelig å anta at det fremste formålet med hjemmelen i utlendingsloven er innvandringsregulerende hensyn. Vi mener det er uholdbart at frihetsberøvelse benyttes ovenfor individer som ikke har brutt straffeloven, særlig da hensikten med innføringen av hjemmelen syntes å være av symbolsk art.

Denne politiske vinklingen er svært bekymringsvekkende, og er en av årsakene til Europas manglende evne til å håndtere den humanitære krisen som lenge har utspilt seg langs Europas yttergrenser og som nå forsøkes håndteres. Istedenfor å utforme et mottaksapparat men henblikk på å beskytte mennesker på flukt, har vi sett at den generelle europeiske tendensen er militarisering av grensene og et økt fokus på sikkerhetspolitikk. Mennesker som søker beskyttelse i Norge og Europa blir behandlet med skepsis og deres status som rettslige subjekter er på lav. Migrasjon, sågar flukt fra krig og tortur, kategorisert som en kriminell handling. Derfor har også politiet fått en økende rolle i håndteringen av utlendingspolitiske saker. Denne utviklingen mener vi er svært urovekkende. Vi frykter at implementeringen av hjemmelen om fengsling av asylsøkere basert på vurderingen av at asylsøknaden deres er «åpenbart grunnløs» vil føre til å forøke denne tendensen. Vi vil isteden på det sterkeste anbefale at flere ressurser går inn i arbeidet for å sikre asylsøkeres menneskerettigheter og rettssikkerhet, fremfor en ytterligere oppbygning av grensekontrollen.

For å avgjøre om en asylsøknad presumptivt er åpenbart grunnløs, og dermed kan behandles som hurtigprosedyresaker, benytter UDI seg av generell landinformasjon. Men enhver asylsøker har rett til å få sin sak behandlet på individuelt grunnlag. En fengsling av en utlending i påvente at asylsøknaden behandles vil være en alvorlig krenkelse av prinsipper den norske rettsstaten hviler på, og vil kunne svekke straffesystemets legitimitet. Videre er det rimelig å rette fokus mot hvor og hvordan den eventuelle forvaringen av en utlending som blir gjenstand for denne hjemmelen skal finne sted. FNs torturkomite har tidligere kritisert Norge for hvordan frihetsberøvelse ovenfor utlendinger gjennomføres – denne kritikken bør tas til etterretning.


Feministisk Initiativ vil på det sterkeste fraråde en innføring av muligheten til å fengsle utlendinger i påvente av behandling av asylsøknaden da det er grunnlovsstridig å frarøve mennesker sin frihet på preventivt grunnlag, basert på en presumptiv antagelse om at søknaden er grunnløs, og at det strider mot retten til å søke om beskyttelse og svekker asylsøkeres rettsikkerhet ytterligere. Asyl- og flyktningpolitikken må endre fokus fra sekuritisering og kriminalisering, til et fokus på humanitære behov og etableringen av et humant asylsystem som ivaretar alle menneskers rettigheter. Vi krever at Norge og Europa begynner å vise evne til å sørge for at menneskerettighetene gjelder for alle mennesker uavhengig av statsborgerskap, etnisitet, rase, kjønn, funksjonsvariasjoner, legning eller identitet.