Høyringssvar frå Utenriksdepartementet

Høyring om heimel i utlendingslova for fengsling ihurtigprosedyresaker

Dato: 02.10.2015

Svartype: Utan merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til høringen.