Høyringssvar frå Fylkesmannen i Nordland

Vedrørende plassering av hjemmel i stykkprisforskriften.

Dato: 01.09.2015

Svartype: Med merknad

Fylkesmannen i Nordland har ingen merknader til innholdet i de foreslåtte endringene, men vil foreslå en annen plassering av hjemmel for dekning i stykkprisforskriften.

Vi viser til forslag i høringsnotatet, side 17:

«Stykkprisforskriften § 5 andre ledd ny bokstav d:

 Advokat som nevnt i utlendingsforskriften § 17-20 a (advokat som oppnevnes i forbindelse med pågriping og asylsaksbehandling i saker som behandles i løpet av 48 timer), betales etter stykkprisforskriften § 9 med et tillegg på to ganger den offentlige salærsatsen. Stykkprisforskriften § 6 gjelder ikke.»

For det første gjelder stykkprisforskriften § 5 «Stykkpris i fritt rettsrådsaker», mens rettshjelp i fengslingsmøte normalt vil være å anse som sakførsel. Et alternativ hadde vært å plassere bestemmelsen i forskriften § 6.

For det tilfelle at bestemmelsen skal plasseres i § 5 burde det ikke opprettes et eget punkt (bokstav d) for tillegget. All den tid tillegget kun gjelder åpenbart grunnløse asylsaker, burde tillegget plasseres under bokstav c. punkt 2, som gjelder disse sakene. Dette vil være mer helhetlig, og i overensstemmelse med hvordan de øvrige tilleggene som gis i utlendingssaker er hjemlet.