Høyringssvar frå Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

Høyring om heimel i utlendingslova for fengsling i hurtigprosedyresaker

Dato: 31.08.2015

Svartype: Ønsker ikkje å kommentere

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke ønsker ikke å avgi uttalelse til denne høringen.

Vedlegg