Høyringssvar frå Landbruks- og matdepartementet

Hjemmel i utlendingsloven for fengsling i hurtigprosedyresaker

Dato: 06.08.2015

Svartype: Utan merknad

Svar på høring - Hjemmel i utlendingsloven for fengsling i hurtigprosedyresaker

Vi viser til brev av 3. juli 2015 med høring av et forslag om å innføre et nytt grunnlag for pågripelse og fengsling i lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her.

Landbruks- og matdepartementet har ingen merknader til høringen.

Med hilsen

Anna Berg (e.f.)

avdelingsdirektør

 

Helene Braathen

seniorrådgiver