Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høyringsnotat – løyve til deltidsarbeid for russiske grensependlarar

 

1. Innleiing

Arbeidsinnvandringsmeldinga (St.meld. nr.18 (2007-2008) inneheld mellom anna eit framlegg om at russiske grensependlarar kan få høve til å ta deltidsarbeid i dei tre nordlegaste fylka. Framlegget gjeld russiske borgarar som er busette i Barentsregionen. Framlegget er meint å vere ein del av regjeringa si strategi for nordområda og har til føremål å fremme det økonomiske samkvemet mellom Noreg og Russland i nord.

 

2. Gjeldande rett

Etter utlendingsføresegna § 2 er det eit vilkår at arbeidstilbodet gjeld heiltidstilling. Kravet er sett for å tryggje levestandarden, mellom anna ein høvelig bustad, til arbeidsinnvandraren.

 

3. Nærmare om framlegget

Vernet av arbeidstakaren si inntektsikring er ikkje like påkravd når det gjeld russiske grensependlarar. Tvert om kan inntekt frå deltidsarbeid i Noreg vere eit godt supplement til grensependlaren sin levestandard i Russland. Det er eit krav at grensependlaren er busett på den russisk side av grensa.

Det skal ikkje gjerast unntak frå kravet om vanlege norske løns- og arbeidsvilkår etter utlendingføresegna § 2.

Departementet gjer framlegg om endring i utlendingføresegna § 4 a. Deltid er definert til å vere mindre enn 80 % stilling. Kompetansen til grensependlaren skal ikkje provast, og løyvet kan gjelde både faglærte og ufaglærte. Løyvet gjeld for inntil to år. Etter eitt år med karantenetid kan arbeidstakaren få nytt løyve. Dette er same vilkår som gjeld for løyve til ufaglærte frå Barentsregionen. På same vis skal det óg gjerast ei vurdering av behovet for arbeidskraft som først skal dekkjast frå den innanlandske arbeidsmarknaden eller frå EØSmarknaden.

Ettersom grensependlaren er busett i Russland, er det ikkje grunnlag for opphaldsløyve til familiemedlemmer. Dette vert presisert i føresegna § 22.

 

Framlegg om endringar i utlendingsføresegna:

Forskrift om endring i forskrift 21. desember 1990 nr. 1028 om utlendingers adgang til riket

Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet xx.xxx.2008 med hjemmel i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 5, jf delegeringsvedtak 30. juni 2006 nr. 761.

§ 4a andre ledd nytt punkt x skal lyde:
Det kan gis arbeidstillatelse for deltidsarbeid, det vil si under 80 % stilling, til russiske borgere som er bosatt i Barentsregionen og som pendler til virksomhet i Nordland, Troms eller Finnmark. Det er et vilkår at stillingen ikke kan dekkes av arbeidskraft fra det innenlandske arbeidsmarked eller med arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området.

§ 4a femte ledd skal lyde:
Utlending som har hatt tillatelse etter annet ledd bokstav f og x, kan gis ny tillatelse etter samme bestemmelse etter ett års opphold utenfor riket.

§ 22 tredje ledd skal lyde:
De nærmeste familiemedlemmer til utlending som nevnt i § 4, § 4a med unntak av annet ledd bokstav f og x, § 5 første ledd bokstav a og b, § 29 fjerde ledd, § 165 fjerde ledd og § 166 sjette ledd kan gis oppholdstillatelse. Familiemedlem til utlending som nevnt i § 4a med unntak av annet ledd bokstav f og x, kan også gis arbeidstillatelse. Familiemedlem til utlending som nevnt i § 4 annet ledd kan også gis arbeidstillatelse. Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer. Det er en forutsetning at underhold er sikret etter bestemmelsene i § 25.