Hydrogen i transportsektoren - hvorfor og hvordan. Rapport fra ekspertgruppe

Offentliggjort som foreløpig rapport 4. mai 2004

Hydrogen i transportsektoren – hvorfor og hvordan. Rapport fra ekspertgruppe

Rapport fra en ekspertgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet 6. mars 2003. Offentliggjort som foreløpig rapport 4. mai 2004. Vedlegg (særskilt vedlegg nr 2) til NOU 2004:11 "Hydrogen som fremtidens energibærer".

Hydrogen i transportsektoren – hvorfor og hvordan (pdf)