I-0983 B

Tiltak for å motvirke antibiotikaresistens (2000-2004)

Tiltaksplan for å motvirke antibiotikaresistens 2000-2004

I-0983 B

Forord

Tiltaksplanen er et resultat av samarbeid mellom fem departementer; Fiskeridepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruksdepartementet, Miljøverndepartementet og Sosial- og helsedepartementet. Tiltaksplanen har som overordnet mål å bevare antibiotika som gode og virksomme legemidler mot infeksjonssykdommer i det 21. århundre.

Antibiotika er sannsynligvis de medisinene som har hatt størst betydning for folkehelsen. Da sulfapreparatene kom på markedet midt på 1930-tallet, innledet de en helt ny epoke i behandlingen av vanlige infeksjonssykdommer som lungebetennelse, urinveisinfeksjoner, og hjernehinnebetennelse.

Ingen ante på 1930-tallet at det i løpet av mindre enn 10 år, skulle åpnes helt nye veier som skulle få behandling med sulfapreparater til å fortone seg som vandring på gjengrodde stier. Men nettopp det skjedde, da det første egentlige antibiotikum, penicillinet, ble framstilt i en slik form at det kunne gis pasienter som behandling for alvorlige infeksjoner.

Deretter fulgte oppdagelsen av flere antibiotika. Da hadde man allerede erfart at bakterier kunne bli motstandsdyktige, resistente, mot sulfapretaratene. Utvikling av resistens - et fenomén som skulle komme til å spille en avgjørende rolle ved bruk av alle antibiotika - ja, så avgjørende at mange har spurt om antibiotikaæraen nå snart er over.

I dag vet vi at økende forekomst av resistente mikrober skyldes et stort og ikke optimalt forbruk av antibiotika. Slike resistente mikrober spres, for eksempel på grunn av sviktende sykehushygiene.

Vi vet også at resistente mikrober kan spres fra dyr til mennesker gjennom matvarekjeden. Også av denne grunn er det viktig å ha fokus på bruken av antibiotika til behandling av sykdom hos husdyr og fisk. Gjennom stor felles innsats fra næringene, veterinærer, forskningsinstitusjoner og offentlige myndigheter og tilsyn har forbruket av antibiotika allerede blitt betydelig redusert. Vi skal også hindre at genteknologien blir en ny kilde til spredning av resistensgener.

I flere tiår har oppdagelser av nye og til dels bedre antibiotika berget oss rimelig bra ut av mange resistensproblemer. Nå synes imidlertid den tid å være kommet at det er blitt svært vanskelig, og ikke minst urimelig kostbart, å framstille nye antibiotika med nye egenskaper.

I stedet for å ta i bruk nye antibiotika mot infeksjoner forårsaket av mer og mer resistente mikroorganismer, må innsatsen rettes mot å bruke mindre antibiotika og bruke de antibiotika vi har på en riktigere måte.

Lars P. Brekke
Fiskeriminister

Odd Roger Enoksen
kommunal- og regionalminister

Kåre Gjønnes
Landbruksminister

Guro Fjellanger
miljøvernminister

Dagfinn Høybråten
helseminister