IKS-loven § 6/Kommuneloven § 42

Hvem betaler godtgjørelse til representantskapets leder og valgkomiteen i et IKS?


Svar på henvendelse om godtgjørelse i IKS
Vi viser til brev av 12. august 2013. Buskerud kommunerevisjon IKS (heretter kommunerevisjonen) viser til at det har blitt reist spørsmål om hvem som bør utbetale godtgjørelse til representantskapets leder og valgkomité i et IKS. Det vises til at det er to synspunkter som gjør seg gjeldende; det ene går på at det er selskapet som skal betale slik godtgjørelse, mens det andre synspunktet er at den enkelte eierkommunen bør utbetale godtgjørelsen.

Spørsmålet reises på bakgrunn av et brev fra departementet datert 13. mai 2009. I brevet ga vi vårt syn på hvem av eierkommunene eller selskapet som skulle utbetale godtgjørelse til representantskapsmedlemmene. Departementets rettslige vurdering var at medlemskap i et representantskap i et IKS var å anse som et ”kommunalt tillitsverv”. Reglene om økonomiske rettigheter for den som har et ”kommunalt […] tillitsverv”, jf. kommuneloven § 42, kom derfor til anvendelse.

Vi presiserer at det som i det videre fremkommer er departementets vurdering av hva vi mener er gjeldende rett. Den enkelte kommune og det enkelte IKS har et selvstendig ansvar for å etterleve gjeldende regelverk.

Godtgjørelse til representantskapets leder
Når det gjelder spørsmålet om godtgjørelse til lederen av representantskapet mener vi at vurderingen som fremkommer av departementets brev fra 2009 finner tilsvarende anvendelse på det foreliggende tilfellet. Med andre ord; ledervervet er også å anse som et ”kommunalt […] tillitsverv”, jf. kommuneloven § 42. Dette medfører at det er kommunestyret selv som må fastsette satsene for godtgjøring av arbeidet og at det ikke er IKS-ene som bør gjøre det.

Godtgjørelse til valgkomiteen
Organet valgkomité er verken regulert i kommuneloven eller IKS-loven. KS Eierforums anbefalinger om kommunalt eierskap  omtaler likevel ordningen. Slik vi leser denne omtalen, taler den for at det å sitte i en valgkomité ikke er å regne som et ”kommunalt tillitsverv” etter kommuneloven. Vi finner heller ingen holdepunkter i IKS-loven som tilsier at valgkomiteen skal ha eventuell godtgjørelse fra selskapet. Slik vi vurderer rettskildebildet står man derfor fritt til å bestemme om valgkomiteen skal tilstås godtgjørelse. Vi antar at eventuell godtgjørelse kan tilstås enten fra deltakerkommunene eller fra IKS-et. 

Med hilsen 

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør                                                    Jørgen Jahr Hopperstad
                                                                            rådgiver