Indikatorgruppens mandat

Indikatorgruppens mandat

Indikatorgruppen er en horisontal gruppe som vil dekke alle de tre hovedmålene og 13 delmålene – det vil si være overordnet i forhold til alle de 9 ulike arbeidsgruppene som er etablert i prosessen. Ekspertgruppen er ikke noe besluttende organ, det skal være rådgivende i forhold til Rådet ("European Council"). Kort fortalt er mandatet å vurdere den generelle bruken av indikatorer og konkrete kvantitative målsettinger (benchmarks) i utdanning og opplæring:

"The Standing group on Indicators will examine issues across all areas of education and training in order to measure progress towards the achievement of the objectives. Progress will be measured through indicators and "benchmarks".

Mer konkret så består ekspertgruppens mandat hovedsakelig av følgende oppgaver:

  • Veilede og gi råd på bruken av indikatorer og de relaterte målsettinger (referansetesting) innen arbeidet med Lisboa-prosessen.
  • Vurdere eksisterende tilgjengelige data i lys av behovene for slike i forbindelse med Europeisk samarbeid og policy koordinering innen utdannings- og opplæringsfeltet
  • Veilede og gi råd med hensyn til validiteten, påliteligheten og sammenlignbarheten av eksisterende indikatorer, samt gi råd og komme med forslag til utviklingen av nye

Indikatorgruppen vil også bidra med sin ekspertise innen indikator- og referansetestingsområdet, og dermed gi EU kommisjonen teknisk støtte og support i forhold til å:

  • Komme med forslag til indikatorer innen alle målområdene som brukes i forhold til å måle framskritt/framgang
  • Komme med forslag til "European benchmarks"
  • Komme med bidrag til rapportene på "the implementation of the Objecives Report", som skal legges fram for Rådet (the European Council) i 2004 og 2010.

Indikatorgruppen vil videre gi råd og teknisk støtte til kommisjonen med hensyn til den generelle bruken og utviklingen av indikatorer og konkrete kvantitative målsettinger innenfor rammen av det Europeiske utdanningssamarbeidet. Ekspertgruppen vil i første rekke arbeide med indikatorlisten som inngår i "The Detailed Work Programme", der hovedformålet er komme med et endelig forslag av indikatorer som kan brukes i det videre arbeidet, og som Rådet kan gi sin tilslutning til – både politikkutforming og rent faglige spørsmål.