Høringssvar fra Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster

Dato: 13.04.2022

NB: vi vil gjerne erstatte dette innspillet med et vi sendte inn tidligere i dag, det henger sammen med at Oslo Cancer Cluster allerede har gitt et eget innspill.

Høring – Innspill til folkehelsemeldingen

Denne høring sendes inn fra Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech – heretter referert til som Helseklyngene.

Helseklyngene foreslår et offentlig privat samarbeid for å utvikle digitale løsninger knyttet til folkehelsearbeidet.

Vårt innspill dreier seg primært om punktet ny kunnskap og innovasjon.

Helseklyngene og helsenæringen vil gjerne bidra i en fremtidig utvikling for å møte utfordringene i det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Samhandling med næringslivet kan skape gode digitale løsninger som vil løse flere av utfordringene som er nevnt i høringen. Vi inviterer derfor til å inngå et strategisk samarbeid der helsetjenesten kan løse sine utfordringer knyttet til folkehelse i samarbeid med helseindustrien, gjennom et offentlig-privat samarbeid.

Konkrete forslag som vi ber Helse- og omsorgsdepartementet vurdere i det videre arbeidet med folkehelsemeldingen:

Strategi for offentlig-privat samarbeid. Hvis vi ser til våre naboland har de en strategi for å lykkes med å bygge opp en eksportindustri innen e-helse samtidig som de løser utfordringer i helsetjenesten. Derfor mener vi at vi i fellesskap bør ha en strategi som omfatter både utvikling av helsetjenesten og helsenæringen innen folkehelsearbeidet. Her har vi en unik mulighet til å skape noe viktig for Norge. Alternativet er at våre nordiske/europeiske naboer utvikler løsninger raskere enn oss, og tar en stor del av markedet. Vi foreslår derfor følgende:

• Som et grunnleggende prinsipp bør e-helseløsninger utvikles som et offentlig-privat samarbeid slik at det skaper ny helsenæring. Det bør tilrettelegges for innovasjon sammen med næringslivet i stedet for at helsetjenesten utvikler e-helseløsninger selv, da dette ikke skaper norsk eksportindustri.

• En mulighet er å øke innovasjonstakten i helsetjenesten gjennom samarbeid med helseindustrien, dette kan løses ved å bevisst benytte Norge som testbed for å skape en eksportindustri.

I tillegg har vi følgende konkrete innspill:

1. Helseklyngene etablerer i disse dager et felles non profit selskap som kan representere helseindustrien i et felles økosystem for innovasjon. Det nye selskapet kan engasjeres inn i arbeidet for å ivareta og utvikle helsenæringen når det gjelder innovasjon og utvikling av digitale løsninger for å løse utfordringer innen folkehelse.

2. Målet må være at vi sammen bygger et innovasjonsøkosystem for å løse utfordringene innen folkehelse, som samtidig bidrar til å utvikle helsetjenesten og skaper en helsenæring. Derfor bør man ha noen styringsprinsipper knyttet til samhandling både når det gjelder strategisk retning, samt utvikle rammer og betingelser for å lykkes med et slikt samarbeid.

3. Helseklyngenes nyetablerte selskap vil kunne påta seg et oppdrag med å teste og verifisere e-helseløsninger som kan anvendes i folkehelsearbeidet. Konkret foreslår vi at det nye selskapet får i oppdrag å sammen med helsenæringen utvikle og teste ulike digitale verktøy som gjøres tilgjengelig for innbyggere via en nasjonal markedsplass, f.eks på helsenorge.no.

4. Videre anbefaler vi at det blir satt av midler til en nasjonal finansiering av løsningene som benyttes på markedsplassen, slik at innbyggerne vil kunne få de samme mulighetene til å benytte digitale verktøy uavhengig av hvor de bor i landet.

5. Norge har et virkemiddel som kan benyttes gjennom Norsk Katapult som forvaltes av SIVA. Gjennom en Helsekatapult vil man raskt kunne operasjonalisere et innovasjonssamarbeid som beskrevet over, vi i helseklyngene er klar til å påta oss et slikt oppdrag. https://norskkatapult.no/

Med vennlig hilsen:

Norway Health Tech v/ Daglig leder Lena Nymo Helli

Norwegian Smart Care Cluster v/ Daglig leder Arild Kristensen