Høringssvar fra Norges Røde Kors

Dato: 07.04.2022

Oslo, 7.april 2022

Innspill fra Norges Røde Kors til ny folkehelsemelding

Røde Kors arbeider med å avdekke, hindre og lindre nød og lidelse. 43.000 frivillige gjør en stor forskjell både for enkeltmennesker og for Norge som samfunn gjennom aktiviteter for barn og unge, eldre, inkludering, beredskap og bekjempelse av ensomhet. Frivillige organisasjoner er både en aktør og en arena for å fremme folkehelse. Når livet butter imot, har Røde Kors aktiviteter som kan hjelpe. Samtidig gir det å være frivillig mestring og bedre helse.

Røde Kors er glad for at Hurdalsplattformen slår fast at det skal lages en strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller og bekjempelse av ensomhet, og ser frem til en folkehelsemelding og strategi med både målrettede og universelle tiltak rettet mot de strukturelle årsakene til sosiale helseforskjeller.


1.0 Bedre rammer for god psykisk helse og livskvalitet

1 av 4 er mer ensomme nå enn før pandemien. Det betyr at om lag én million unge og voksne i Norge kjenner seg mer ensomme nå enn de gjorde før mars 2020. Det er de yngste og de eldste som i størst grad oppgir at de kjenner seg ensomme[1]. Meld. St. nr. 19 (2018- 2019) Gode liv i eit trygt samfunn, beskriver ensomhet som en risikofaktor for sykdom og dødelighet og at mangel på sosial støtte og sosiale relasjoner kan føre til ensomhet. Et tiltak som løftes frem er å stimulere kommuner og frivillige organisasjoner til å skape møteplasser.

Røde Kors’ forslag til virkemidler og tiltak

 • Ensomhetsbekjempelse tas inn som del av folkehelseloven § 7, for å sikre at kommunene har oversikt og setter inn tiltak rettet mot ensomhet for befolkningen og særlig utsatte grupper.
 • Lokale møteplasser gis større betydning i folkehelsearbeidet ved at det utvikles en aktiv og helhetlig politikk på feltet.
 • Langsiktige økonomiske støtteordninger som både dekker oppstart og langvarig drift av lavterskel aktivitetstilbud, både i hverdagen og ferier, for å sikre kontinuitet og kvalitet i tilbudene.
 • Styrke medvirkningsperspektivet i arbeid som berører eldre, barn og unge. Medvirkning bidrar til å styrke psykiske helse og livskvalitet, og er med på å sikre gode og tilpassede løsninger.
 • Laget rundt barn og unge må styrkes ved å ha flere tilgjengelige voksne fra oppfølgingstjenesten, sosialrådgivere, integreringsrådgivere, helsesykepleiere, psykologer og loser.
 • Eldrekoordinatorer i alle kommuner slik at eldre som bor hjemme får tilbud om faste personer som følger dem opp og tilbyr veiledning og informasjon om rettigheter og aktiviteter i kommunen de bor i, inkludert tilgang til og opplæring i digitale verktøy. Alle eldre må få tilbud om meningsfulle aktiviteter og muligheten til å være i fysisk aktivitet hver dag.


2.0 Livet etter pandemien

Røde Kors har gjennom flere rapporter vist til hvordan pandemien og smittevernstiltakene har fått konsekvenser for mennesker i særlige sårbare livssituasjoner. Eldre ble isolert på sykehjem uten besøk i det som for mange var livets siste fase. Røde Kors’ samtaletilbud, Kors på halsen, erfarer at mange barn har opplevd pandemien som tøff. De har kjent på ensomhet og brutte relasjoner. Det har også vært en økning i samtaler om tema som selvmord og spiseforstyrrelser. Mange forteller at de er bekymret for å søke hjelp i frykt for ikke å bli tatt på alvor, eller de har forsøkt å be om hjelp og sitter igjen med en opplevelse av ikke å ha blitt hørt. Røde Kors ønsker derfor å fremheve betydningen av at barn og unge både har arenaer med trygge voksene som har tid til dem, og møteplasser hvor de kan bygge og opprettholde relasjoner med venner.

Røde Kors’ forslag til virkemidler og tiltak

 • Økt satsning på forebyggende lavterskeltiltak for bedre psykisk helse og mer ressurser til hjelpetjenester og møteplassaktiviteter.
 • Nasjonale og lokale beredskapsplaner som i større grad inkludere tiltak og vurderinger for særlige sårbare grupper. Planene må se utover dem som blir direkte berørt av en hendelse og se på konsekvensene av hendelsens påvirkning på særlig sårbare grupper.
 • Kortsiktige og langsiktige tiltak for å avdekke og hindre sosial ulikhet bør være en del av beredskapsarbeidet.
 • Tilrettelagt informasjon og kommunikasjon til grupper i samfunnet som er i særlige sårbare livssituasjoner. Under pandemien så vi for eksempel hvor viktig det var at koronainformasjon ble delt på flere språk enn norsk og behovet for tilpasset informasjon til barn og unge.


3.0 Sosial ulikhet i helse

115 000 barn lever i lavinntektsfamilier, og innvandrere og barna deres er overrepresentert i fattigdomsstatistikken[2]. Innvandrere har gjennomgående dårligere psykisk helse og er i større grad utsatt for «utenforskap» og manglende sosiale nettverk[3]. I Røde Kors-aktiviteter som Flyktningguide, Norsktrening og Ferie for alle ser vi hvordan mange innvandrere har store økonomiske utfordringer, og spesielt at barn av innvandrerforeldre ikke gis like muligheter til å delta i samfunnet. Noe av forklaringen ligger i manglende sosiale nettverk og manglende norskkompetanse. Det er stor variasjon i omfang og kvalitet på norskundervisningen og voksenopplæringen i de ulike kommunene[4].

Røde Kors’ forslag til virkemidler og tiltak

 • Barnetrygden må økes for familier med barn mellom 0 – 18 år som et av flere tiltak for å motvirke barnefattigdom og sosial ulikhet i helse.
 • Arenaer som bidrar til god fysisk og psykisk helse, må være tilgjengelige for alle uavhengig av økonomi.
 • De som skal benytte seg av tjenestene må involveres for å sikre at tjenestene faktisk oppleves som relevante og tilgjengelige.
 • Tilbudet og kvaliteten på norskopplæring og voksenopplæring må være lik, uavhengig av den enkelte kommunes ressurser og prioriteringer.


4.0 Klima og helse

Klimakrisen medfører allerede store konsekvenser for mange mennesker både i Norge og verden, men de rammer ulikt både geografisk og avhengig av individuell sårbarhet. Ekstremtemperaturer, både kulde og ekstremvarme, vil ramme ulikt avhengig av en rekke faktorer knyttet til helse, men også sosioøkonomiske situasjon og alder. Det samme vil også gjelde for luftforurensning.

Røde Kors’ forslag til virkemidler og tiltak

 • Både nasjonalt og lokalt må man gjennomføre en vurdering av den eksisterende beredskapen rundt sårbare mennesker i situasjoner med ekstremhendelser knyttet til klimakrisen.
 • Nødvendige tiltak må gjennomføres for å styrke kapasiteten til å ivareta sårbare menneskers behov i situasjoner med ekstremvær og følgehendelser.


5.0 Norsk folkehelse påvirkes av globale utfordringer

Covid-19-pandemien har med all tydelighet vist at en pandemi er global, og kan kun effektivt bekjempes med en global tilnærming. Røde Kors håper at meldingen vil reflektere hvilke konsekvenser dette bør ha for våre nasjonale helseprioriteringer. Dette gjelder både med hensyn til betydningen av Folkehelseinstituttets internasjonale fokus og støtte til globale helseverktøy som WHO, CEPI og GAVI, men også hvordan støtte til å bygge helsekapasiteten i andre land vil bidra til effektivt å forhindre og bekjempe epidemier som ellers kan utvikle seg til pandemier som rammer alle land og over lang tid.

Røde Kors’ forslag til virkemidler og tiltak

 • Styrke støtten til internasjonale organisasjoners arbeid med globale helsespørsmål.
 • Folkehelseinstituttets, og andre relevante instansers, kapasitet til å belyse sammenhengen mellom norsk og global folkehelse bør styrkes.
 • Norge må øke fokuset på å bygge helsekapasitet i andre stater.


6.0 Kunnskapsbehov

Norges Røde Kors har i de seneste år publisert en rekke analyser om temaer aktuelle for å beskrive utfordringsbildet folkehelsemeldingen skal adressere. Publikasjonene er listet opp under.

 • Røde Kors (2022) «Hver dag og hver natt virket som en evighet». Pandemiens psykososiale konsekvenser. Oslo: Røde Kors
 • Røde Kors (2022) Røde Kors’ innsats under pandemien i Norge. Oslo: Røde Kors
 • Røde Kors (2021) «Sånne små ting som å holde hender, det gjør så mye med hele deg» Eldre menneskers hverdag under koronapandemien. Oslo: Røde Kors
 • Røde Kors (2021) «Velferdssamfunnet satt på prøve». Humanitære konsekvenser i kjølvannet av covid-19-pandemien. Oslo: Røde Kors
 • Røde Kors (2021) Psykt Ensom. Om ensomhet blant barn og unge. Oslo: Røde Kors
 • Røde Kors (2021) Oppvekst i Norge – stadig flere fattige. Oslo: Røde Kors
 • Røde Kors (2020) «De får ikke en sjanse» Om unge med bostedsutfordringer. Oslo: Røde Kors

Røde Kors har følgende innspill til videre forskning:

 • Hvordan oppleves og fungerer det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i skolen?
 • Hva mener utsatte grupper selv er de største utfordringene og løsningene?


Ved spørsmål ta kontakt med gruppeleder for politikk, Kaja Tank-Nielsen Heidar, kaja.heidar@redcross.noPå vegne av Norges Røde Kors,

Ivar Stokkereit

Leder i Humanitære verdier og Folkerett, Kommunikasjon og samfunnsavdelingen

Norges Røde Kors


[1] Røde Kors (2022) «Hver dag og hver natt virket som en evighet». Pandemiens psykososiale konsekvenser. Oslo: Røde Kors

[2] SSB 2022. Fremdeles 115 000 barn med vedvarende lavinntekt i 2020.

[3] SSB 2021. Er innvandrere utsatt for ensomhet og sosial eksklusjon?

[4] IMDi: «Godt no(rs)k?», s.5.