Høringssvar fra Norske reindriftssamers landsforbund (NRL) /Ut på Vidda

Dato: 12.04.2022

Innspill fra Ut på vidda til folkehelsemeldingen 2023

Ut på vidda (UPV) tjenester er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester hos reindriftsfamilier. Et felles mål for alle UPV-tjenester er at tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel.

UPV er en tilleggsnæring for reindriftsutøvere. Reindriftsfamilien er lokale-, sosiale entreprenører som med sin virksomhet skaper velferd lokalt. UPV bidrar med å øke forståelsen for reindriftas plass i samfunnet. Dette er med på styrke folkehelsen blant befolkningen i de kommunene hvor disse familiene har ståsted.

UPV-tilbudene retter seg mot barn i barnehage eller grunnskoleklasser, barn med lærings- og atferds-utfordringer samt unge som har utbytte av å lære i praksis. Brukerne kan også være elever i videregående skole som har behov for praksis- eller lærlingeplass. Unge og voksne som sliter med rus- og/eller psykiske utfordringer kan finne tilbudene som et godt alternativ som stimulerer deltakerne til meningsfulle, praktiske oppgaver, fysisk aktivitet, gode opplevelser i naturen, kontakt med dyr, måltider og det å være en del av et sosialt fellesskap. Likeledes kan tilbudene tilpasses som dagaktiviteter til hjemmeboende med tidlig demens. For personer som har samisk bakgrunn kan tilbudet styrke tilhørigheten til egen samisk bakgrunn.

UPV-tilbud kan være et attraktivt supplement som læringsarena for blant annet studenter i pedagogikk, helse- og sosialfag og psykologisom trenger kunnskaper om samer og samisk samfunn. Det kan gi dem en dypere forståelse av kultur, holdninger og verdier som de senere får bruk for i kontakt med elever, klienter eller pasienter.

Flere undersøkelser viser at mange kommuner rapporterer om psykisk helse som en av deres største folkehelseutfordringer. Pandemien har forverret denne situasjonen, det er fortsatt grupper i befolkningen som rapporterer om økte psykiske helseplager og ensomhet. Både frivillig sektor og idretten inviteres til å spille en viktig rolle i bekjempelse av disse utfordringer. UPV-reindriftsfamilier er viktige lokale, sosiale entreprenører som kan tas med i arbeidet for en bedre folkehelse.

Nasjonale helsemyndigheter har det overordnede ansvaret for likeverdige tjenester til den samiske befolkningen. Myndighetene har ansvar for at det samiske perspektivet ivaretas i helsepolitiske satsinger, nasjonale planer og strategier. UPV-tjenester kan bidra til å tilrettelegge for aktiviteter som ivaretar at den samiske befolkningen skal ha mulighet til å ta vare på og utvikle sin kultur og sitt samfunn på egne premisser.

Det er behov for mer kunnskap om helse og levekår i den samiske befolkningen, og en nasjonal handlingsplan vil kunne rette søkelys på blant annet forskning, kompetansebygging, samhandling og tjenesteutvikling. UPV- tjenester bør sees i sammenheng med denne handlingsplanen.

Flere av de tilskuddsordninger som finnes for å sette i gang tiltak for en bedre folkehelse, er tilgjengelig for frivillig sektoren, men ikke for lokale, sosiale entreprenører som UPV-reindriftsfamiliene. Det trengs en bedre finansieringsordning for at slike tilbud kommer befolkningen til gode.

Ut på vidda eies av Landbruks- og matdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund og finansieres over reindriftsavtalen. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har daglig ledelse.