Høringssvar fra Oslo skadelegevakt, ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Dato: 19.04.2022

Fallskader hos eldre er et stort folkehelseproblem i Norge. I følge "Global Burden of Disease"-rammeverket, rangerer fallskader som den 9. høyeste årsak til død og 3. årsak til reduserte DALYs (leveår justert for funksjonshemning) for personer eldre enn 75 år i Norge. Med en forventet dobling av eldre over 80 år over de neste 20 årene, blir dette et formidabelt helseproblem som kommer til å gjennomsyre alle deler av helsevesenet vårt og ta enorme ressurser på sykehusbehandling, pleie og omsorg i tillegg til tapt livskvalitet og leveår for de som rammes.

For å redusere helsetapet i forbindelse med fallskader hos eldre, må vi både arbeide målrettet for å redusere antall fall, men også redusere skadeomfanget gjennom behandling av benskjørhet (osteoporose).

Mangelen på et systematisk tilbud om utredning og behandling av osteoporose hos de over 50 år med lavenergibrudd (fall fra stående høyde eller lavere), er gjennomgående. Det er vist at kun 10-20% av de som behandles for et lavenergibrudd i det norske helsevesenet får dette tilbudet. Dette til tross for at man kan halvere den fremtidige risikoen for et alvorlig brudd (hoftebrudd og brudd i ryggen) med en enkel og billig behandling, og at osteoporosebehandling har vist seg som det suverent mest effektive tiltaket for redusere antall hoftebrudd.

I Stortinget i mai 2021 foreslo Sp med støtte fra Ap og SV at alle sykehus som behandler brudd, bør tilby alle pasienter over 50 år med lavenergibrudd utredning for osteoporose gjennom Fracture Liaison Service (FLS). Problemområdet og FLS er godt beskrevet i denne bakgrunnen. Initiativet fikk massiv støtte fra fagmiljøene (ortopedi, geriatri, akuttmedisin, reumatologi, endokrinologi) fra sykehus og også kommunehelsetjenesten. Dessverre falt forslaget likevel.

FLS på sykehus lar seg kombinere med skreddersydd og målrettet fallforebygging gjennom god kommunikasjon med kommunehelsetjenesten. Fallforebyggingen blir mer målrettet og effektiv når den fokuserer på høyrisikopasienter som allerede har gjennomgått et brudd.

For Norge som har blant den høyeste forekomsten av hoftebrudd i hele verden, er det uforståelig at vi ikke har innført FLS på alle sykehus som behandler brudd allerede. Imidlertid er ikke finansieringsmodellen tilrettelagt for at sykehus øker sin aktivitet, og flere sykehus som har forsøkt å innføre dette, har lagt ned det systematiske FLS-tilbudet sitt av økonomiske årsaker.

Hvert år får 9000 eldre i Norge hoftebrudd til en kostnad av over 1 mill per brudd og med en ett års dødelighet på 24%. I og med at over halvparten av befolkningen vil oppleve et lavenergibrudd i løpet av livet og at hoftebrudd er en av de dyreste diagnosene vi har, er bruddforebygging gjennom FLS trolig et at de viktigste og mest kostnadseffektive folkehelsetiltakene vi kan gjøre.