Høringssvar fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Dato: 08.04.2022

Svartype: Med merknad

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse er et kompetansesenter som har i oppgave å samle, systematisere og videreformidle bruker- og pårørendeerfaringer, slik at disse kan brukes til å videreutvikle tjenestene til å bli enda bedre. Vi ønsker å komme med følgende innspill på utvalgte tema til den nye Folkehelsemeldingen:

Nødvendig psykisk helsehjelp

For å oppnå god folkehelse er det selvsagt viktig med forebygging, men det er også helt avgjørende at mennesker får tilstrekkelig og forsvarlig helsehjelp når de blir syke – også om de blir psykisk syke, og også om de har langvarige psykiske helseplager.

Vi vil minne om Riksrevisjonens rapport som rapporterte om store mangler i behandling av personer med psykiske helseutfordringer. Det samme er kjent gjennom Helsetilsynets tilsyn med tjenestene til ROP pasienter. Videre vil vi vise til/minne om våre egne temaundersøkelser som viser tydelig at en betydelig andel pasienter ikke får sine lovfestede rettigheter oppfylt, blant annet fordi de:

  • Opplever å bli avsluttet før de er ferdigbehandlet, noe som ofte fører til forverring, alvorlige uønskede hendelser og/eller kronifisering av tilstanden.
  • Ikke får tilgang til behandling i det hele tatt, fordi henvisningen blir avslått.
  • - Blir utsatt for tvangsbehandling som kunne vært forebygget, blant annet gjennom tilpasset behandling og oppfølging.
  • - Ikke får oppfylt lovfestet rett til IP og ikke opplever systematisk og samordnet behandling.
  • Ikke opplever å få rett til å påvirke egen behandling eller velge mellom ulike forsvarlige behandlingsformer

Diskriminering

Høsten 2020 rettet vårt senter oppmerksomheten på diskriminering av mennesker med psykiske lidelser og rusproblem, både i samfunnet generelt og i hjelpetjenestene spesielt. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på noe av den kunnskap og erfaringer vi da samlet inn og systematiserte, som vil være relevant for regjeringens arbeid videre: https://erfaringskompetanse.no/diskriminering/

Blant annet kom det frem behov for antistigma arbeid i samfunnet og i hjelpetjenestene overfor mennesker med psykiske vansker og rusproblem. Videre behov for å sørge for at også disse gruppenes menneskerettigheter og pasientrettigheter blir kjent og imøtekommet.

I arbeidet med å informere om brukeres og pasienters rettigheter, har vi utarbeidet ulike lettleste «rettighetshefter», blant annet om brukermedvirkning, heftene finnes gratis nedlastbart her: https://erfaringskompetanse.no/nettbutikken/

Rdusere sosial ulikhet

Det er kjent at mennesker med alvorlige psykisk lidelser og ROP lidelser har gjennomsnittlig kortere levetid enn den øvrige befolkningen, de skårer som gruppe lavt på livskvalitet og har dårligst levekår. Dette er med andre ord grupper som regjeringen må ha særlige tiltak overfor, for å kunne bedre situasjonen og jobbe for en sosial utjevning i helse.

Lykke til med det videre arbeidet.