Høringssvar fra Viken fylkeskommune

Dato: 08.04.2022

Svartype: Med merknad

Viken fylkeskommune takker for muligheten, og vedlegger med dette våre innspill til ny folkehelsemelding.

Å bygge kapasitet, kultur og kompetanse for helhetlig virkemiddelbruk, felles innsats og samarbeid på tvers av fag, sektorer og forvaltningsnivå er sentralt for å sikre et godt folkehelsearbeid. Gjenstridige samfunnsfloker må løses gjennom et helhetlige og tverrfaglige arbeidet. Det gjelder ikke bare lokalt, men også regionalt, nasjonalt og global. Her har fylkeskommunene en sentral rolle som det forventes gis plass og oppmerksomhet også i ny folkehelsemelding. Samtidig ser vi det som hensiktsmessig at de samme lovkravene som både vi og kommunen har også legges på det nasjonale nivået som hele. I dag er det kun statlige helsemyndigheter som iht. §1 har «krav om å sette i verk tiltak og samordne sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte».

Vi mener videre det er særlig viktig at barn og unge og tidlig innsats generelt vektlegges. Det samme gjelder fokus på systematisk og kunnskapsbasert arbeid og universelle tiltak som fremmer livskvalitet, helse og gode levekår for alle, skaper en mer helsefremmende og utjevnende samfunnsutvikling og sikrer like muligheter for alle til å leve gode liv, delta og føle tilhørighet.

Folks helse er ikke bare et resultat av individuelle forhold og levevaner, men påvirkes og av samfunnsmessige og strukturelle forhold. For Viken fylkeskommune er det derfor viktig at folkehelsearbeidet ses i relasjon til alle de tre bærekraftperspektivene, og at følgende tematikk også vies oppmerksomhet i ny melding:

Miljøarbeid og klimatilpasning, energi- og naturforvaltning,

Utdanning, arbeid, verdiskaping og frivillighet,

Bolig, nærmiljø og helsefremmende stedsutvikling,

Kunst, kultur, idrett og friluftsliv,

Hverdagsaktivitet, mobilitet, deltakelse,

Fysisk og psykisk helse,

Likestilling og universell utforming,

Tannhelse, levevaner og levekår,

Mangfold, integrering og inkludering.

Vedlegg