Høringssvar fra Folkehelseforeningen

Dato: 22.04.2022

Innspill til Folkehelsemeldingen som må bygge på Bærekrafts målene og Flere gode leveår for alle - Bergen 11.april 2022

1. Det er stort behov for å fremme populasjonens mentale helse ved at samfunnet legger til rette for et positivt psykososialt miljø som forebygger utenforskap og fremmer levekår og ikke minst for de unge. Det er et ansvar på alle samfunns nivåer.

2. For å fremme folkehelsen må fokuset være samskaping, samhandling, inkludering og borgermedvirkning mellom frivillige organisasjoner, forskere og fagforbund i kommune og fylkeskommune i planlegging og forslag til tiltak inn i lovs form.

3. Rollen til folkehelsekoordinatorene i kommune og fylkeskommune må styrkes og organiseres nær til kommunedirektør/rådmann inn i lovs form.

4. Folkehelse i et globalt perspektiv må komme fram i en revidert Folkehelselov og vil styrke de norske forpliktelsene i samarbeid med andre land.

5. Kommuner og fylkeskommuner må få et tydeligere ansvar for klimaendringer på kort og lang sikt for å sikre bærekraftige energi kilder som f.eks.: Solceller

6. Meldinga må inneholde helsefremmende fokus på arbeidshelsen samt arbeidsledighetens påvirkning på folks helse.

7. Forskningen må styrkes på området sosial ulikhet i helse og hva som fremmer helse i befolkningen som har lavere utdanning og lavere lønn. Her trengs det også innovativt folkehelsearbeid

8. Sosial ulikhet må utjevnes både innen utdanning og arbeid. De som tjener minst, bør få lavere skatt. Dette vil bedre levekårene og fremme helsen.

9. Det må bli et søkelys på tiltak i mat produksjon, prosessering, konsumpsjon og matsvinn for å bedre klima avtrykket og folkehelsen.

10. Regjeringen må legge opp til tverrdepartementalt samarbeid for å fremme folks helse når det gjelder Meld. St., lover og regelverk som f.eks.: Arbeidsmiljøloven, Plan- og bygningsloven, Universitets og høgskoleloven, Forurensingsloven og flere andre lover må omforenes for å støtte opp om Folkehelseloven og folkehelsearbeidet.

11. Folkehelseforeningen bør bli styrket som samfunnets pådriver og vaktbikkje for å fremme folks helse. FHF etablerer i disse dager et Folkehelseforum bestående av frivillige organisasjoner, fagforeninger også annet enn helseprofesjoner, forskere og medlemmer av FHF for å påvirke Folkehelsemeldinga og ellers politikkutformingen framover.

12. Så et lite hjertesukk til slutt: Med en aldrende befolkning må det satses mer på ulykkesforebyggende tiltak og skape et samfunn som er universell tilgjengelig.

Takk for oss! Hilsen Styreleder i Folkehelseforeningen, Jorid Grimeland

Vedlegg