Høringssvar fra Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO)

Dato: 11.04.2022

Svartype: Med merknad

Folkehelsemeldingen –innspill på vegne av Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO)

Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO) er et nasjonalt faglig nettverk innen miljørettet helsevern og folkehelsearbeid. NEMFO skal være en støtte til de som jobber med miljørettet helsevern i kommunene. Hovedtyngden av medlemmene jobber med miljø og helse i forvaltningen eller som konsulenter. NEMFO ledes av et styre som alle jobber med miljørettet helsevern og folkehelsearbeid i kommunene.

NEMFO takker for mulighet til å gi innspill til folkehelsemeldingen. Vi har følgende innspill:

  • Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) er overordnet lovverk for kommuner innen folkehelse, miljørettet helsevern, samfunnsmedisin og beredskap. Det er viktig at loven videreføres, men vi mener det er viktig at det tydeliggjøres i loven at kommunen ikke kun har ansvar for kapittel 2 (kommunens ansvar). Det må tydeliggjøres i loven at kapittel 3 om miljørettet helsevern samt kapittel 6 om samfunnsmedisinsk kompetanse, beredskap og internkontroll også er en kommunal oppgave etter folkehelseloven. Viktig at det er en felles forståelse for dette i «kommune- Norge».
  • Medlemmer i NEMFO, som i hovedsak består av kommuner som jobber med miljørettet helsevern, har over flere år signalisert at det er behov for ensartede maler, sjekklister og system for arbeid med miljørettet helsevern, for å ha en mest lik og enhetlig praksis. Det er også behov for veiledning og kompetanseheving. NEMFO har bidratt noe i dette, men det er også behov for samordning i regi av nasjonale myndigheter. Eksempelvis er det viktig at det er samordning mellom ulike regelverk, spesielt i forhold til etablering av nye skoler og barnehager. Her trengs det en kobling mot plan- og bygningsloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, slik at det stilles de samme kravene til de som er utbyggere av slike virksomheter, i de ulike kommuner det bygges skoler i
  • Det er behov for å tydeliggjøre hvilken rolle statsforvaltere har i forhold til oppfølging av kommuners arbeid med miljørettet helsevern
  • Det største fokuset innenfor miljørettet helsevern er befolkningen og virksomheter hvor allmennheten oppholder seg, det være seg barn i barnehagen, elever i skolen, beboere på sykehjem, brukere av svømmebasseng, campingplasser og asylmottak, osv. God folkehelse er å sikre at slike virksomheter ikke utgjør noen helsefare for de som oppholder seg der, dvs å forebygge sykdom. Det omfatter bla byggets fysiske tilstand, lyd, inneklima, sikkerhet samt trivsel og sosiale forhold (psykososiale forhold). Det anses som viktig at dette fokuset løftes frem som et viktig element i folkehelsearbeidet
  • Oppfølging av regelverket for skoler og barnehager (forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v) har blitt prioritert i mange kommuner, likevel er det mange kommuner i landet som ikke har noe fokus på oppfølging av kravene, det stilles heller ikke krav fra nasjonale myndigheter om at regelverket skal følges opp. NEMFO mener det er viktig at det stilles krav til alle kommuner om at regelverk skal følges, slik at alle barn og elever ved barnehager og skoler i landet sikres et tilfredsstillende inne- og utemiljø
  • Det er mange faktorer innen miljørettet helsevern som er en viktig del av folkehelsearbeidet. Eksempler her er: psykososialt miljø i skoler og barnehager, støy som helseutfordring. Det må synliggjøres at miljørettet helsevern er en viktig del av en kommune sitt folkehelsearbeid, samt at det er samarbeid mellom folkehelsekoordinatorer og de som jobber med miljørettet helsevern i kommuner (rådgivere, helsekonsulenter, kommuneoverleger m.v.)
  • I folkehelseloven og forskrifter innen miljørettet helsevern er det krav til beredskap. Det er behov for å konkretisere dette på en mer tydelig måte
  • Det bør vurderes at det åpnes for mulighet for å ta tilsynsgebyr fra virksomhetene som det føres tilsyn med. Dette gjøres i dag i henhold til forurensningsloven/forurensningsforskriften, både fra statsforvalter og kommune.


Med vennlig hilsen

Styret i Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO)
ved Kristin Tørum, styreleder

www.nemfo.no
Org.nr: NO 971272465