Høringssvar fra Aurskog-Høland kommune

Dato: 13.04.2022

Høringssvar fra Aurskog-Høland kommune

Høringsdokumentet og de spørsmålene som blir stilt til høringsinstansene oppleves som noe omfattende iht. høringsfristen. Vi ser gjerne at noen av disse spørsmålene løftes ved andre anledninger, for drøfting og innspill.

Vi vil gi følgende innspill på nåværende tidspunkt:

Psykisk helse og livskvalitet

Psykiske plager og ensomhet er et økende problem i alle aldersgrupper. Ulike tiltak for å kunne forebygge, men også stoppe uheldig utvikling er viktige.

«Rask psykisk helsehjelp» er et av tiltakene som burde løftes og det vil kreve støtte til kommunene for å etablere og drifte dette tilbudet, både for barn og unge og de øvrige aldersgruppene.

Sosiale og fysiske møteplasser og ulike lavterskeltilbud er en viktig del av det forebyggende arbeidet. Her er frivillige organisasjoner, lag og foreninger en viktig bidragsyter og samarbeidspart. For å styrke slike tilbud trengs det ressurser også ut over den frivillige innsatsen.

Folkehelse og livsmestring i skolene

Det er positivt at folkehelse og livsmestring er en del av skolene, og dette tverrfaglige faget må løftes ytterligere. Økonomistyring og økonomiforståelse burde være en del av dette faget, hvor skolen som universell arena vil kunne nå ut til alle barn og unge. Det er viktig at alle har visse forutsetninger gjennom kunnskap, på tross av sosial bakgrunn, til å håndtere egen økonomi. I et samfunnsperspektiv kan dette være et viktig grep i arbeidet for å utjevne sosiale forskjeller.

Det burde vurderes et tilpasset nasjonalt opplegg som kan innføres allerede i barnehagene, i tråd med tidlig innsats.

Sosial ulikhet og deltakelse i organisert fritidsaktivitet

For barn og unge er deltakelse en av flere viktige faktor for å fremme god helse og livskvalitet. Selv om det er vanskelig å peke på den viktigste årsaken og at årsakene er sammensatte til hvorfor barn og unge fra lavinntektsfamilier deltar i mindre grad i organiserte fritidsaktiviteter, så vet vi samtidig at familiens økonomi er en av faktorene. Kompensasjonsordninger er et kjent virkemiddel for å kunne bidra til deltakelse uavhengig av familiens inntekt, og det finnes ulike løsninger som prøves ut per i dag.

Det er ønske om en større og systematisk satsning nasjonalt som gir likhet mellom kommunene. Tilbudet er i dag variert og avhengig av i hvilken kommune barn og unge er bosatt. Det foreslås øremerket tilskudd til dette arbeidet i kommunene, som vil gi muligheten til å rette innsatsen mer målbevisst til de barn og unge som trenger og ønsker denne hjelpen for å delta i organisert fritidsaktivitet.

Oppvekstprofiler

Det er positivt at oppvekstprofiler skal videreføres, da både denne og folkehelseprofilen gir en enkel oversikt og informasjon som kan benyttes i kommunens arbeid. Folkehelseprofilen burde også nevnes i dette dokumentet.

En vurdering av å slå sammen oppvekstprofil og folkehelseprofil til en felles og samlet profil, vil kunne forenkle tverrfaglig forankring og bruk av innholdet. Noen av indikatorene i de to profilene er i dag de samme.

Folkehelseundersøkelsen (FHUS)

Folkehelseundersøkelsen gir nyttig informasjon om den voksne befolkningen over 18 år. Dette i tillegg til ungdata-undersøkelsen blant barn og unge gir kommunen(e) godt kunnskapsgrunnlag for folkehelsearbeidet.

Det er et ønske om å se på mulighetene til at folkehelseundersøkelsen er mer tilgjengelig og satt i et system, slik at kommuner gjennom gjennomføring fylkeskommunalt kan nyttiggjøre seg av jevnlig oppdatert kunnskap også på den voksne befolkningen.

Klima og miljø

Det er positivt at blant annet nærmiljøkvaliteter og friluftsliv nevnes som viktige helsefremmende faktorer.

I vedlagt dokument «innspill til neste folkehelsemelding» nevnes det kort under overskriften; klima og helse, betydningen klimaendringene har for helsekonsekvenser. Det ser derimot ikke ut til å være en del av dokumentet «Folkehelse i et livsløpsperspektiv..», og det er derfor en manglende kobling mellom folkehelse og natur,- miljø,- og klimaperspektivet i dokumentet.

God luftkvalitet, god vannkvalitet, ren jord, velfungerende økosystemer, med mer vil være viktige perspektiver å synliggjøre.

Vi ser frem til en oppdatert og helhetlig folkehelsepolitikk fremover.